Word lid!

20 april 2018

Meedenksessie: nieuwe plannen inburgering SZW

Op 20 april organiseert het bestuur een bijeenkomst voor leden die willen bijdragen aan de
verdere invulling van de plannen voor de inburgering van SZW. Vanaf 15:30 uur tot 17:30 uur
in Zalencentrum Vredenburg in Utrecht. Leden kunnen zich hiervoor aanmelden bij
secretariaat@bvnt2.org

Nieuwe plannen voor de inburgering: de BVNT2 zit aan tafel bij het ministerie van SZW.

Vanuit het ministerie van SZW wordt in opdracht van het kabinet gewerkt aan verbeteringen in het inburgeringsstelsel. In het regeerakkoord ligt de focus op een hoger taalniveau ( B1) , het belang van werken, ontzorgen, effectievere inburgering en de rol van gemeenten hierin.

In januari is de Taskforce Werk en Integratie opgericht die zich richt op twee grote maatschappelijke opgaven van dit kabinet: de Veranderopgave Inburgering (VOI) en op de Verdere integratie op de Arbeidsmarkt van mensen met een migratieachtergrond (VIA). Daarbij is besproken dat er in werkgroepen en themagroepen samen met stakeholders verder wordt gewerkt aan de uitwerking van de opgaven in het regeerakkoord.  De BVNT2 is uitgenodigd om deel te nemen aan de themagroep Leren en Examineren. De andere deelnemers zijn: Ministerie OCW (MBO en ISK, MBO Raad, Vereniging van Hogescholen, UAF, Vluchtelingenwerk NL, en DUO.

Ook is de BVNT2 uitgenodigd voor deelname aan de themagroep Hervorming van de Markt. De focus ligt hier op het verkennen van verschillende opties en deelthema’s wat betreft de inburgeringsmarkt.

Doelstelling van de themagroepen is te komen tot voorstellen voor herziening van (deze elementen van) het inburgeringsstelsel. De uitkomsten van de themagroepen en expertmeetings voeden de werkgroep VOI/Rol gemeenten en vormen input voor de uitwerking van het nieuwe inburgeringsstelsel. Minister Koolmees heeft daarover voor het zomerreces een uitwerking aan de Tweede Kamer toegezegd. Begin april zijn de eerste verkennende bijeenkomsten. In mei komt het vervolg.

Tijdens deze middag gaan we op basis van de uitkomsten van de verkennende bijeenkomsten van SZW ons bezighouden met het concreet maken van de verbeterpunten.