Word lid!

28 mei 2018

NT2 en politiek

NT2 en de politiek

De BVNT2 heeft als één van haar doelen het behartigen van de belangen van NT2-docenten. Regelmatig worden er acties richting Den Haag ondernomen om hete hangijzers onder de aandacht van politici te brengen. Onder het kopje Leden is de subknop met de naam nt2 en politiek te vinden die toegang geeft tot informatie over belangrijke kwesties die de beroepsvereniging bij kamerleden en de minister aankaart. Om deze pagina te bezoeken is geen inlog vereist.

Verslag BVNT2-SZW 19 januari 2016


 1. garanties objectieve informatie van VW over aanbieders voor de inburgering

Er is in september 2015 overleg geweest tussen Vluchtelingenwerk, Blik Op Werk en taalaanbieders. Hierin is het onderwerp uitgebreid en naar tevredenheid van de aanwezigen besproken. Op dit moment horen we geen geluiden uit de praktijk, vermoedelijk omdat iedereen het erg druk heeft met de grote stroom vluchtelingen. Mochten we geluiden horen, dat  de informatie niet objectief is,  dan zal dit weer aan de orde gesteld worden.

 1. de scores bij de leesexamens / welke actie is ondernomen om slagingspercentage te verbeteren / idee vanuit de werkgroep voor paralleltest schriftelijk examen

Het slagingspercentage over 2015 is bij het Ministerie bekend, maar dit moet eerst aan de Tweede Kamer worden gemeld alvorens het openbaar mag wordt gemaakt. Het ICE geeft aan dat het leesexamen op A2 is zoals de standaardsetting heeft uitgewezen. Er is onderzoek gedaan naar de cesuur en de tijd. Hiervoor zijn acht specialisten ingezet die hebben geconcludeerd dat het examen op A2niveau is.  Ook bij het Ministerie worden de slagingspercentages nauwlettend in de gaten gehouden.

* De werkgroep inburgering gaat contact opnemen met Bureau ICE om nogmaals te spreken over het lage slagingspercentage. Ook zal de discussie wederom aangegaan worden of dit examen voldoet aan de eisen van A2. De werkgroep zal verslag doen van dit gesprek aan SZW

Op dit moment loopt een nieuwe aanbesteding.  De verwachting is dat begin 2017 nieuwe examens of een aanvulling op de al bestaande examens gemaakt zijn.

 1. keurmerk-eisen en de grote vluchtelingenstroom: op alle gebieden wordt het voor taalaanbieders moeilijk om te voldoen aan eisen

Er is een tekort aan gecertificeerde docenten. Dit is gesignaleerd.  Er is een oproep gedaan door Minister Asscher aan afgestudeerde werkloze basisschool-leerkrachten om de NT2 opleiding te volgen en  aan de slag te gaan als Nt2-docent. Er is een wachtlijst voor de Nt2-opleiding. Er zal door SZW contact opgenomen worden met OCW met de vraag of het mogelijk is extra trainingen aan te bieden.

De verwachting is dat de lening van maximaal 10.000 euro niet verandert.

 1. geïntegreerde trajecten en financiering

Door de invoering van de participatieverklaring zal op 1 januari 2017 de Wet Inburgering worden aangepast.

De bedoeling is dat er de komende tijd overleg zal zijn bij SZW over de geïntegreerde trajecten. Wanneer er een wetswijziging op dit gebied nodig is, kan dit direct meegenomen worden.

In de praktijk is het soms lastig om inburgering en een opleiding met elkaar te combineren vanwege de verschillende manieren van financiering.

Dit komt op de agenda.

 1. de toezegging van de minister van oefen- en voorbeeldexamens

Er staan al een aantal oefenexamens op de site. Meer oefenexamens volgen begin februari. Wanneer je de examens hebt gemaakt, zie je bij de oefenexamens een advies en bij een voorbeeldexamens een resultaat. Ook is het mogelijk om te zien welke antwoorden goed/ fout zijn beantwoord.

 1. de vraag naar optellen alfa- en inburgeringsuren ivm ontheffing

Hierover is regelmatig discussie geweest. Omdat er zowel voor- als nadelen aan verbonden zijn heeft dit nog niet geleid tot wijzigingen.

 1. zwangerschap als reden voor niet verwijtbare overschrijding van de inburgeringstermijn

Zwangerschap is geen reden voor overschrijding van de inburgeringstermijn.

Wanneer een cursist door haar zwangerschap ziek is, zal er een medisch dossier opgebouwd worden en is dit wel een reden tot overschrijding.

 1. Inzagerecht

Er komt eenzelfde inzagerecht als bij het staatsexamen NT2.

 1. Wordt ONA vooral gegeven door re-integratiebedrijven?

SZW geeft aan dat er veel vraag is naar de training van het ITTA . Dit is een training die ontwikkeld is voor nt2-docenten die  ONA-trainer willen worden.

De Resultaatkaarten  van ONA worden digitaal bij DUO.  De verwachting is dat dit vanaf april het geval zal zijn.

 1. Op welke manier wordt er aandacht gegeven aan KNM? (vraag vanuit SZW)

Onze ervaring is dat docenten veel aandacht besteden aan KNM en de waarden en normen in Nederland.

De algemene indruk is dat input over onze ervaringen zeer wordt gewaardeerd door SZW.

De volgende vergadering tussen de afvaardiging van de werkgroep Inburgering & het bestuur BVNT2 en de ambtenaren van SZW is op 21 juni om 15:30 uur.

Politieke discussie over het Inzagerecht bij de Inburgeringsexamens

In de Tweede Kamer is een discussie ontstaan over het inzagerecht bij de inburgeringsexamens. Een aantal BVNT2-docenten en bestuursleden waren aanwezig bij dat debat in de Tweede kamer met de minister (22 januari). Immers, ook de BVNT2-verzoeken waren daar onderwerp van gesprek (zie onze brief aan de minister van 9 december 2014). Het bestuur van de BVNT2 en vertegenwoordigers van de werkgroep Inburgering hebben al eerder verschillende malen aangedrongen op het openbaar maken van Voorbeeldexamens van de nieuwe versies van het Inburgeringsexamen. Immers, docenten willen met hun cursisten oefenen en samen kijken naar wat er goed gaat en niet goed gaat. De BVNT2 heeft ook vorig jaar al in een overleg op het ministerie daarop aangedrongen.

In de Tweede kamer spitste deze discussie – over: geef inzage in de vereisten van de examens en geef inburgeraars inzicht in hun sterke en zwakke punten wanneer ze gezakt zijn – zich toe op het persoonlijke recht op inzage achteraf door de inburgeraar in het eigen examenwerk. De minister heeft de Kamer beloofd dat te laten onderzoeken. De minister heeft ook de BVNT2-delegatie om een oordeel gevraagd.

De opstelling van het BVNT2-bestuur is verwoord in een tekst van Simon Verhallen. Die is eerder in het digitale tijdschrift LES gepubliceerd. Naar aanleiding van een publicatie van een BVNT2-lid (M. van der Schouw) over dit onderwerp in LES.

Het bestuur pleit voor meer Voorbeeldexamens, met ook de erbij horende beoordelingsvoorschriften en sleutels, zodat docenten en cursisten vooraf met de “echte” examens kunnen oefenen. Het bestuur heeft nu, en ook in het verleden al, aangedrongen op de snelle komst van zulke voorbeeldexamens. Het bestuur heeft ook gevraagd om bij mogelijke veranderingen en aanpassingen in de toekomst, deze ook altijd vergezeld te laten gaan van openbare voorbeeldexamens vooraf.

De tekst van Simon Verhallen is hieronder te lezen. De brief van Minister Asscher aan de Tweede Kamer is met één klik op te vragen.

Bestuur BVNT2

Het betwijfelbare nut van Inzagerecht

De teksten van Marc van der Schouw over Inzagerecht in de digitale LES verdienen wel een nadere beschouwing. Deze NT2-docent bepleit de komst van het inzagerecht bij de inburgeringsexamens en hij heeft ook de Partij van de Arbeid zo ver gekregen om daartoe in de Tweede Kamer en bij de Minister op aan te dringen. Er zijn volgens van der Schouw verschillende argumenten. De belangrijkste zijn:

 • je moet als kandidaat kunnen zien wat je goed en fout gedaan hebt en,
 •  je moet als kandidaat kunnen controleren of je correct beoordeeld bent en,
 • je moet als kandidaat kunnen zien of er niet toevallig fouten zijn gemaakt bij de beoordeling of berekening van je uitslag.

De laatste twee argumenten zijn terecht. Je moet staat kunnen maken op betrouwbare en correcte procedures. Net als bij voorbeeld bij bloedonderzoek (is er een aanwijzing dat je ziekte x of y hebt) of bij APK-metingen (zijn de remmen nog intact en is de werking voldoende om zonder risico de weg op te gaan). Die controle kan alleen achteraf worden uitgevoerd.

Bij examens wordt veel rekenwerk, zoals het bij elkaar nemen van de goed aangekruiste antwoordalternatieven bij vragen in een leesexamen, door de computer gedaan. Zulke programma’s worden natuurlijk vooraf uitgebreid uitgetest en als ze kloppen dan hoef je niet elke kandidaat opnieuw apart te controleren. Dus bij examens met gesloten opdrachten en multiple choice beantwoording hoef je geen inzage te vragen om te controleren. Maar als je enorm twijfelt dan zou het recht op inzage – een controle op de juiste uitvoering van de procedures – aan de orde kunnen zijn. Het is natuurlijk wel de vraag of de kandidaat zelf die controle moet doen.

Zo’n controle achteraf is bij voorbeeld ook geregeld bij de Staatsexamens NT2; een kandidaat die twijfelt, kan bij het CVTE daartoe een verzoek indienen en in overleg met de kandidaat wordt een objectieve buitenstaander aangewezen (bij voorbeeld een inspecteur van het onderwijs) die dan namens de kandidaat gaat controleren of de procedures goed zijn toegepast en de uitslag op de juiste wijze tot stand gekomen is. Deze regel is er al ruim 20 jaar bij de Staatsexamens NT2. Ik denk dat de meeste NT2-docenten er wel mee bekend zijn. In die 20 jaar zijn er wel enkele malen verzoeken ingediend, maar toen de verzoekers door kregen dat ze zelf het examen niet mochten zien, zagen zij altijd van een verzoek tot inzage af. Kennelijk vertrouwt men er wel op dat de procedures correct worden uitgevoerd.

Dan blijft natuurlijk nog het argument voor controle op een juiste beoordeling. Ook daar zijn kandidaten van de Staatsexamens NT2 kennelijk niet ongerust over. In het openbare beoordelingsreglement (wordt jaarlijks opnieuw door het college en door de minister vastgesteld) wordt namelijk goed uitgelegd hoe de beoordeling tot stand komt en ook wordt duidelijk gemaakt dat dezelfde spreekproducten en schrijfproducten door verschillende en goed opgeleide beoordelaars worden beoordeeld. Het oordeel komt tot stand nadat minimaal twee tot maximaal zeven verschillende beoordelaars naar het product van deze kandidaat gekeken hebben of geluisterd hebben. Het eindoordeel is het gemiddelde van die oordelen. Natuurlijk zou een kandidaat die inzagerecht vraagt ook – via die derde persoon – een controle kunnen laten uitvoeren. Om er zeker van te zijn dat de bedoelde, wettelijk vastgestelde procedure is gevolgd.

Het is goed mogelijk dat Van der Schouw toch graag alles in het werk wil stellen om kandidaten in de gelegenheid te stellen om die beide soorten controles uit te voeren. Bij de Staatsexamens NT2 is dat onmogelijk en ook bij de Inburgeringsexamens, naar ik heb begrepen. Er zijn heel veel examens waar dat voor geldt; allemaal geheime examens. De kandidaten krijgen geen gelegenheid tot het bestuderen van de examenopgaven omdat die geheim zijn. De kandidaat zou er zijn voordeel mee kunnen doe als hem inzage wordt toegezegd. Meestal zijn geheime examens de examens die gebruik maken van een itembank; opgaven worden per examen geselecteerd uit een itembank en voor elke afname worden nieuwe samenstellingen van opgaven gereed gemaakt en voorgelegd. Vooral examens die vaak worden afgenomen – zoals in Nederland de Inburgeringsexamens en de Staatsexamens NT2 en Theorie-examens Rijvaardigheid – maken gebruik van itembanken. Ook in het buitenland zijn veel voorbeelden van zulke geheime examens; de grootste examens in de wereld zijn allemaal examens die van itembanken gebruik maken en dus van geheime opgaven. Van der Schouw stelt dat inzagerecht bij examens algemeen is, maar ik durf te stellen dat juist het omgekeerde algemeen is.

Inzagerecht bestaat er wel voor (interne) examens in het mbo en hbo, maar dat zijn allemaal eenmalige examens en tentamens. Ook de VO-examens in Nederland zijn eenmalige examens. Nadat het schriftelijk eindexamen is afgenomen (voor alle scholieren van dat jaar hetzelfde) wordt het examen en de beoordeling en de puntentelling vrij gegeven. Scholieren kunnen zien wat ze goed of fout gedaan hebben, maar ze kunnen niets meer met die informatie. Ze kunnen hooguit een analyse uitvoeren van hun examen als ze heel veel fout gedaan hebben, en dat zal hen helpen bij de voorbereiding van de examens die ze dan volgend jaar moeten afleggen.

En hier zijn we bij het eerste argument van Van der Schouw. Inzage geeft je een gelegenheid om je eigen prestaties te beschouwen. Kandidaten kunnen, liefst samen met hun docent of een andere professional, zien welke fouten ze gemaakt hebben en wat ze een volgende keer beter moeten doen. Bij schrijf- en spreekproducten is redelijk goed te zien wat er allemaal fout gedaan is. Bij spreekproducten zal er wel zeker een bekwame en ervaren docent aan te pas moeten komen om een goede foutenanalyse te doen en passende voorstellen voor verbetering en oefening te kunnen geven. Bij de analyse van multiple-choice fouten is dat nog erg lastig. Om te kunnen zien waarom de kandidaat zo vaak een fout antwoord heeft gekozen is wel een goede tekstuele of linguïstische analyse nodig. Maar het kan. Niettemin: de analyse is een achteraf-analyse en eigenlijk had de kandidaat die informatie liever vooraf gehad volgens mij. Een foutenanalyse vooraf geeft de mogelijkheid om te zien waar nog aan gewerkt moet worden. Om die reden is het goed dat er van bijna alle examens veel voorbeeldexamens en proefexamens beschikbaar zijn. Met inbegrip van sleutels en beoordelingsvoorschriften. Dan kunnen cursisten daarmee oefenen en dan kunnen docenten hen helpen om zich te verbeteren en hun kans op slagen te vergroten. Het ware dus beter geweest wanneer Van der Schouw het PvdA-Congres een motie had voor laten leggen met de vraag om meer proefexamens met gedetailleerde uitgewerkte beoordelingsvoorschriften. Niet één, maar vijf of tien. Om goed te kunnen oefenen. Daar hebben de kandidaten veel meer aan dan aan inzagerecht.

Dit verzoek om inzagerecht wettelijk te verankeren zal dus nooit in het voordeel van de kandidaten inburgeringsexamen kunnen uitpakken. Immers: wanneer echt elk examen achteraf openbaar gemaakt kan worden door kandidaten, dan moet elk examen een uniek examen zijn. Dan moeten er in één klap meer dan 1000 kandidaten aan dat examen deelnemen om een goede statistische analyse op de uitkomsten te kunnen uitvoeren. Dan kan zo’n examen dus maar één of een paar keer per jaar worden afgenomen en alleen in grote examenzalen o.i.d. Of het moet zo zijn dat er jaarlijks tientallen miljoenen euro’s beschikbaar zijn om voor elke nieuwe gelegenheid (bij voorbeeld elke week), nieuwe examens te laten maken.

Kortom, het voorstel Van der Schouw is een onnuttig voorstel; niet in het voordeel van de kandidaten, niet in het voordeel van de inburgering en – voorlopig – niet in het voordeel van de docenten. Men zal begrijpen dat de BVNT2 in het reguliere overleg met het ministerie van SZW daarom steeds opnieuw heeft aangedrongen op de spoedige komst van meerdere proefexamen die identiek zijn aan de echte examens. Daar hebben we wat aan.

Simon Verhallen

Tweede Kamer bespreekt Inburgering

Minister Asscher zegt de tweede-kamerleden toe dat hij met de BVNT2 gaat praten.

Bij het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 22 januari heeft Minister Asscher een aantal belangrijke uitspraken gedaan n.a.v. vragen van kamerleden over inburgering.

In de weken voorafgaande aan het overleg hebben leden van de werkgroep inburgering en bestuursleden met tweede-kamerleden gesproken en gemaild en voorzien van informatie uit het veld.

Al onze punten zijn tijdens het overleg besproken met de minister.

Een aantal zaken op een rijtje:

* De minister heeft een paar maanden geleden opdracht gegeven aan Bureau ICE om te onderzoeken waardoor de cijfers voor het examenonderdeel Leesvaardigheid zo slecht zijn. Eind maart komt er een rapport uit.

* Een klein aantal mensen kan het komende kwartaal toch nog het EPE en PE doen, mits ze zich hebben opgegeven voor het examen vóór 31 december 2014 en ook al hebben betaald.

* Er komt geen inzage in de examens zodat inburgeraars weten wat ze fout hebben gedaan. Wel heeft de minister beloofd dat er meer voorbeeldexamens zullen komen.

* Inburgeraars die middels het kinderpardon naar Nederland zijn gekomen, kunnen nu maar 5000 euro lenen en moeten de lening ook terugbetalen, ook als ze nog moeten alfabetiseren. De minister gaat dit onderzoeken, hij wist hier nog niets over te zeggen.

* Veel inburgeraars krijgen hun toekenningsbrief van DUO als ze net in de overgang zitten van het AZC naar hun toekomstige woonplaats. Veel inburgeraars hebben daardoor vaak bij aanmelding geen toekenningsbrief. Duo gaat de brief nu nogmaals sturen naar het huisadres van de inburgeraar.

* Voor inburgeraars die een medische ontheffing aan willen vragen en dit niet kunnen betalen (ong. 250 euro) verwijst de minister naar de Wet Bijzondere Bijstand.

* De schade die mensen hebben geleden door het inburgeringsexamen Buitenland niet te kunnen doen (door het niet goed werken van de computerprogramma’s), kunnen op individuele basis hun verhaal doen en een aanvraag voor een schadevergoeding indienen.

Wil je nog meer weten, hou dan de informatie op de site van de BVNT2 in de gaten!

Monique Schoorl

Werkgroep Inburgering

Brief aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 1. onderstaande brief is ook als pdf te downloadenAan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Mr. dr. L.F. Asscher
  Anna van Hannoverstraat 4, Postbus 90801
  2509 LV Den Haag

  Onderwerp: Overgang naar de nieuwe inburgering

  Amsterdam, 9 december 2014

  Geachte heer L. Asscher,

  De Beroepsvereniging NT2 verenigt de docenten NT2, de instellingen voor NT2-opleidingen en de zzp-ers die lessen Nederlands als tweede taal verzorgen. De cursussen lnburgering en de voorbereiding op de verschillende NT2-examens vormen al tientallen jaren de kernactiviteiten van deze beroepsgroep.

  Zoals u weet is het overheidsbeleid in dit domein de laatste vijftien jaren nogal in beweging; examens, exameneisen, niveau-eisen, programma-eisen en financieringsmogelijkheden zijn regelmatig gewijzigd. Wij hebben dat van dichtbij mogen ervaren. Niettemin, we hebben onze programma’s en onze aanpak steeds met de gewenste regelmaat kunnen aanpassen.

  Echter, momenteel is er een nieuwe overgangsfase die op enkele punten veel problemen oplevert en veel flexibiliteit vraagt: van ons en van onze cursisten. Een aantal onderdelen van de regelingen die de overgang naar een nieuw regime voor lnburgering begeleiden, levert problemen op en veel ergernis. Wij komen als beroepsgroep ook ernstig in morele nood omdat we volgens de nieuwe richtlijnen adviezen moeten geven of gegevens moeten verstrekken over het opleidingsverleden van onze cursisten, die geheel indruisen tegen eerder gewekte verwachtingen.

 2. Cursisten die zich hebben voorbereid op het lnburgeringsexamen oude stijl en enkele onderdelen behaald hebben, maar nog niet alle onderdelen, kunnen die behaalde resultaten in het nieuwe systeem niet verzilveren. Dat is opmerkelijk. In Nederland is het gebruikelijk dat reeds behaalde certificaten en deelcertificaten in een nieuwgevormde opleiding voor hetzelfde doel en op hetzelfde niveau, kunnen worden meegenomen. Bij voorbeeld: bij de Staatsexamens NT2 kunnen kandidaten die op een bepaald moment examen doen in onderdelen die zij eerder nog niet met een voldoende hebben afgesloten en daar in een volgende fase wel voldoende punten voor behalen, de nieuwe samen met de oude, eerder behaalde certificaten, bij DUO inwisselen voor een Diploma Staatsexamen NT2. Bij de overgang van de WIN naar de Wl waren er ook dergelijke afspraken over het verzilveren van eerder verworven {deel-)certificaten. Zoals gezegd: in het Nederlandse onderwijs is dat tamelijk gewoon. We verzoeken u om te onderzoeken of het ook in dit geval mogelijk is om vrijstellingen te benoemen van examenonderdelen in het nieuwe examen op basis van eerder behaalde examenonderdelen. Wij zijn gaarne bereid om een bijdrage te leveren aan een commissie van deskundigen die u op dit aspect zou kunnen adviseren.2. Inburgeraars die lange tijd cursussen hebben gevolgd en meerdere malen examens hebben afgelegd kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing volgens de criteria van de wet en regelgeving lnburgering 1-1-2013. De door hen gevolgde cursussen moeten zijn aangeboden door een instelling met het Blik op Werk-Keurmerk. Nu zijn er veel instellingen die dat Keurmerk voeren, maar er zijn ook instellingen voor wie dat niet geldt. Er zijn ROC’s die het BOW-keurmerk niet (meer) voeren en dan gelden de cursusuren van die instelling niet meer. Het betreft hier gerenommeerde instellingen voor beroeps- en volwassenenonderwijs en noch de scholen noch de cursisten konden destijds weten dat de lessen die zij hebben aangeboden c.q. gevolgd, in een latere fase geen geldigheid meer zouden hebben. Dit lijkt ons een weeffout in de regelgeving. Graag zouden wij met u willen onderzoeken hoe deze onterechte en waarschijnlijk ongewenste hindernis kan worden opgeruimd.

  3. Bij de aanvrage voor ontheffing voor lnburgering of naturalisatie door inburgeraars die meerdere malen voor een examen of onderdelen van het examen niet konden slagen, kan worden gekeken of de aanvrager zich meer dan voldoende heeft ingespannen om de Nederlandse taal te leren schrijven en spreken. Laaggeletterden doen dat vaak in Alfabetiseringscursussen en geletterden doen dat meestal in Inburgeringscursussen of NT2- cursussen. Nu doet zich het opmerkelijke feit voor dat degenen die ten behoeve van hun inburgering eerst de geletterdheidsfase in AlfaNT2-cursussen hebben afgerond en vervolgens de verwerving van het Nederlands in een andere cursus hebben voortgezet, de lesuren van beide opleidingen niet bij elkaar kunnen tellen voor hun ontheffingsaanvrage. Dat is vreemd en heel onbillijk omdat de betreffende inburgeraars die routing meestal op advies van onderwijsmedewerkers of gemeentevoorlichters hebben gevolgd. Wij verzoeken u om deze o.i. faux pas in de regelgeving nog eens goed te bekijken en de regels zodanig aan te passen dat de inburgeraar alle geleverde inspanningen in formeel onderwijs bij elkaar kan nemen.

  4. Verplichte inburgeraars die in de afgelopen periode er niet in zijn geslaagd alle vereiste onderdelen te halen en alsnog proberen met behulp van cursussen en oefening aan de niveau-eisen te voldoen, kunnen voor de kosten van hun cursussen geen lening aanvragen. Alle anderen wel. Dat is een probleem voor degenen die onvoldoende inkomen hebben of  en inkomen hebben dat net voldoende is voor de kosten van het dagelijkse leven. Wij hopen dat u wilt onderzoeken of de regels voor het lenen van cursusgeld ook voor die groep van toepassing gemaakt kunnen worden.

De BVNT2 zou graag met u in overleg gaan over de mogelijkheden van de genoemde aanpassingen
van de huidige regels. Wij kunnen u uit onze praktijk voorbeelden laten zien van schrijnende situaties

en waarschijnlijk ook voor u onverwachte en onbedoelde uitwerkingen van de overgang van het ene
naar het andere stelsel.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de BVNT2,

Bas van Eerd, voorzitter,

Sirnon Verhallen, bestuurslid,

Monique Schoorl, werkgroep lnburgering.

BVNT2 • Teun van !peren • De Patrijs 8 • 8251 MB Dronten • bestuur@bvnt2.org • Postbank 9517639 • KvK nr. 34187008

Brief aan de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(NB. deze brief is hier ook te downloaden
Aan de leden van de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

M.Azmani, B.vdBurg, P.Heerma, S.Karabulut. K.Yucel, S.VanWeyenberg

Onderwerp: Overgang naar nieuwe inburgering.

Amsterdam, 10 december 2014

 

Geachte dames en heren,

De Beroepsvereniging van docenten Nederlands als tweede taal (BVNT2) heeft minister Asscher de bijgevoegde brief gestuurd en vraagt om een aantal aanpassingen in de overgangsregeling naar een nieuw stelsel voor Inburgering en voor Naturalisatie.

 1. Er zijn ruim 10.000 inburgeraars die in het huidige stelsel een deelexamen met succes hebben afgrond en dat certificaat in het nieuwe stelsel niet kunnen verzilveren. Zij moeten dat onderdeel of die vaardigheid opnieuw doen, terwijl zij hebben bewezen dat ze die taalvaardigheid beheersen op hetzelfde taalniveau als de nieuwe wet voorschrijft.
 2. Er zijn (naar onze inschatting) enkele duizenden laaggeletterde inburgeraars die in de loop van de tijd cursussen voor alfabetisering en vervolgens cursussen voor inburgering en NT2-cursussen gevolgd hebben. Wanneer ze zijn gezakt voor hun examens kunnen zij voor inburgering en voor naturalisatie een ontheffing aanvragen. Ze moeten dan kunnen aantonen dat zij meer dan 600 uren cursussen gevolgd hebben. Maar als iemand 500 uur Alfabetisering heeft gevolgd en daarna 400 uur NT2-cursus, dan komt er geen ontheffing want die 2 taalcursussen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld. Zo iemand moet dan weer teug naar de Alfabetisering om 100 uur alfa-lessen te gaan volgen. De wereld op zijn kop.
 3. Een instelling die een verklaring afgeeft (zie punt 2) moet een Blik op werk – instelling zijn. Een ROC dat geen BOW-merk (meer) heeft kan die verklaring wel afgeven, maar die is niet geldig.

Wij vragen aan de minister om de afspraken die zijn gemaakt met DUO om de overgang van het oude stelsel naar het nieuwe stelsel te beregelen, nader te bezien en zo nodig aan te passen.

Namens het bestuur van de BVNT2,

Bas van Eerd, voorzitter

Monique Schoorl, Werkgroep Inburgering

 

 

Brief aan ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over lening tbv alfabetisering inburgeringsplichtigen

De Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal en VluchtelingenWerk Nederland hebben in een brief bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepleit voor een hoger leenbedrag voor voormalig asielzoekende analfabeten dan het maximale leenbedrag van  € 5000,- dat nieuwkomers voor hun inburgering kunnen ontvangen. Deze groep moet  aan zijn inburgeringsplicht voldoen, is vrijwel altijd op een bijstandsuitkering aangewezen en daardoor niet in staat een noodzakelijke en kostbare alfabetiseringscursus te betalen.
Deze brief is hier te downloaden.

Brief aan Tweedekamer-commissie OCW 28 maart 2014

Aan:

Tweede Kamer der Staten-Generaal, Commissie OCW

Mevr. E.C.E. de Kier

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Onderwerp:

Alfabetisering in de VE

Amsterdam, 28 maart 2014

Geachte leden van de vaste 2e Kamercommissie OCW,

Op 9 april zal de Tweede Kamer met minister Bussemaker spreken over de toekomst van Educatie:

over alfabetisering van volwassenen, over de opleidingen taal- en rekenen voor laaggeletterden en

over de opleidingen Nederlands als tweede taal.

Wij hebben u eerder al laten weten dat we grote zorgen hebben over de toekomst. In de eerste

plaats omdat het beschikbare budget bij lange na niet voldoende zal zijn om te voorzien in de

algemene maatschappelijke behoefte, maar ook niet in de individuele behoefte van de ongeletterden

en laaggeletterden. Deze mensen zijn meestal niet door eigen schuld op taalachterstand geraakt. Nu

worden zij voor lange tijd aan de kant gezet omdat er onvoldoende middelen zijn voor de (vereiste)

ontwikkeling van hun schriftelijke vaardigheden. Dat is in onze optiek echt tragisch.

Onderdeel van de voornemens van de minister is de uitbreiding van inzet van vrijwilligers in de

educatieve activiteiten. Onze docenten vinden dat een gevaarlijke ontwikkeling, want uit de stukken

blijkt nergens welke activiteiten de vrijwilligers wel en welke activiteiten zij niet zouden moeten

uitvoeren. Het is toch niet de bedoeling van de minister dat vrijwilligers taal- en rekenlessen gaan

geven? Voor de ontwikkeling van leesvaardigheid en schrijfvaardigheid zijn professionele en daartoe

opgeleide docenten nodig. Het gaat om specialistische vakkennis en didactische werkwijzen die je

niet zo maar uit je mouw schudt. Het gaat om aanpakken die moeten passen op specifieke groepen

en een amateur heeft die kennis en ervaring niet. Het gaat om de benadering van groepen

volwassenen die met weinig leereffecten en met weinig zelfvertrouwen uit het onderwijs zijn

gekomen. Voor tweede kans onderwijs is een specifieke en deskundige aanpak onontbeerlijk.

NT2-docenten en Alfa-docenten zijn al jaren gewend aan samenwerking met hulp biedende

buitenschoolse vrijwilligers. Dat juichen zij ook toe. Er is in het buitenschoolse heel veel aanvullend

BVNT2 • Teun van !peren • De Patrijs 8 • 82 51 MB Dronten • bestuur@bvnt2 .org • Postbank 9517639 • KvK nr. 34187008

werk te doen, waar een taaldocent niet persé bij hoeft te zijn: samen lezen, samen naar de

bibliotheek gaan, samen op excursies, samen naar de ouderavonden van de school van de kinderen,

etc. etc. Al jarenlang is er veel ervaring met vrijwilligers die, naast het noodzakelijke werken aan de

specifieke en structurele taalontwikkeling in de klas, thuis aan de keukentafel extra hulp en oefening

kunnen bieden. Dat helpt de cursist enorm en daar is iedereen ook blij mee. We hopen dat de

Tweede-Kamercommissie het belangrijke aspect van vakmanschap in de discussie met de minister wil

meenemen. De minister zou, bij de nieuwe plannen, onderscheid moeten (blijven) maken tussen

binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten en moeten inbouwen dat voor het binnenschoolse

(instructie en oefening volgens een methode en een leerplan) alleen bekwame en ervaren docenten

worden ingezet.

Er zijn in Nederland de afgelopen tien jaren in het veld van NT2 en Alfa-NT2 veel initiatieven geweest

om te voorzien in formele deskundigheidsbevordering en in certificering van bekwaamheden van

docenten. Er is een landelijk erkend bekwaamheidsprotiel voor NT2-docenten en AlfaNT2-docenten.

De BVNT2 heeft in samenwerking met de Lerarenopleidingen van het hbo en universiteiten een

Certificaat Bekwaam NT2-docent (of AlfaNT2-docent) laten ontwerpen. Reeds honderden docenten

beschikken over dat certificaat. Ook hebben Lerarenopleidingen in de nascholing het eerder

genoemde competentieprofiel als uitgangspunt genomen. Er zijn dus al meer dan duizend bekwame

en gecertificeerde docenten voor alfabetisering en NT2 aan het werk.

Het lijkt ons niet meer dan vanzelfsprekend dat de Tweede Kamer de minister vraagt om deze

deskundigheid vast te houden en te garanderen dat er alleen taalles gegeven kan worden door

ervaren, bekwame en gecertificeerde docenten. In de lnburgering is dat al geregeld. Dat zou bij

Educatie ook zo moeten.

Als u over de bovengenoemde kwesties extra inlichtingen zou willen inwinnen, dan zijn wij gaarne

bereid u te informeren.

Met hoge achting en met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de BVNT2,

Bas van Eerd,

Voorzitter,

Jeanne Kurvers,

Onderzoeker alfabetisering Universiteit van Tilburg.

BVNT2 • Teun van !peren • De Patrijs 8 • 82 51 MB Dronten • bestuur@bvnt2 .org • Postbank 9517639 • KvK nr. 34187008

Verslag Ronde-Tafelgesprek in 2e Kamer over de toerkomst van Educatie

De Vaste Kamercommissie OCW had een aantal deskundigen uitgenodigd om zich te laten informeren over de mogelijke knelpunten in de Educatie (momenteel alleen opleidingen Alfabetisering, Taal & Rekenen en NT2) en over mogelijke problemen die ontstaan wanneer de zeggenschap over besteding van de rijksmiddelen geheel overgaat naar de gemeenten en dus ook de verplichte winkelnering bij ROC’s geheel wordt opgegeven. Let op: ook op dit moment hebben gemeenten en hun sociale diensten al veel vrijheid bij het inkopen van educatie, en gemeenten zijn ook gewoon om in het kader van integratie en participatie cursussen en activiteiten in te kopen met geld uit het participatiefonds. Het lijkt er op dat dit gaat toenemen de komende tijd.

In het gesprek werd geregeld verwezen naar het Rapport Educatie op een kruispunt van R. Van Schoonhoven (ook op deze website). In dat rapport wordt o.a. onderscheid gemaakt tussen Formeel leren (leren lezen en schrijven en andere taalontwikkeling in de klas) en Non-Formeel leren (buiten de klas; leesclubs, bibliotheekbezoek, excursies met een taalmaatje, etc.)

Namens de BVNT2 sprak Jeanne Kurvers. Haar speech is ook op deze BVNT2-website te vinden. De andere inleiders spraken namens de ROC’s, de Stichting Lezen en Schrijven, de bibliotheken, de NRTO, de VNG, de mbo-raad, de Universiteit van Maastricht en Stichting ABC.

De meeste sprekers hebben hun ontevredenheid geuit over de kortingen op de geldstroom. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat het aantal laaggeletterde groeit en er zou dus meer geld uit de kas van OCW moeten komen (over de andere geldstromen is weinig gesproken). Dat was ook een hoofdpunt van de BVNT2.

Tevens werd veel twijfel geuit over de kansen voor behoud van deskundigheid en kwaliteit. De meeste sprekers vragen de minister om meer garantie voor de inzet van gekwalificeerde docenten. Sommigen menen ook dat het aanbod zal verschralen en niet meer overal overeind zal blijven.

Er is ook behoefte aan betere afspraken over de inzet van vrijwilligers. In dit verband was de inbreng van de bibliotheken een grote verrassing: de bibliotheken vinden dat zij het minstens net zo goed doen als de echte docenten en dat er dus meer geld en aandacht voor de bijdrage van bibliotheken nodig is. Voor veel Alfa- en NT2-docenten zal dit een klap in het gezicht zijn na jaren vruchtbare samenwerking met bibliotheken. (in tijden van nood leert men zijn vrienden kennen!).

De NRTO (club van particuliere aanbieders van onderwijs) heeft zich natuurlijk ook erg uitgesproken voor overheveling naar de vrije markt, maar even goed een pleidooi gehouden voor inzet van middelen van kwaliteitsborging zoals  klanttevredenheidsonderzoeken en de inzet van uitsluitend bekwame en gekwalificeerde docenten.

De mbo-raad en prof. de Greef en andere hebben ook garanties gevraagd t.a.v. toetsing, examinering en diplomering. Er moeten afspraken komen over gecontroleerde inzet van gestandaardiseerde landelijke toetsen die passen bij de doelgroepen (zoals de Staatsexamens NT2 en Alfa-toetsen en dergelijke).

Jeanne Kurvers heeft ook de aandacht gevestigd op het feit dat er door politici veel te licht gedacht wordt over het nemen van eigen verantwoordelijkheid en over de mogelijkheden tot zelfstandig handelen; het gaat juist om een doelgroep die nog hulp en stimulering nodig heeft.

De Kamerleden hebben zich niet uitgesproken. Zij gaan zich beraden op de plannen van het ministerie ne vergaderen over de materie op 6 maart in de ochtend (het AO van de Cie OCW; waar ook de brief van de BVNT2 aan de minister op de agenda staat).

De BVNT2 zal zich op 6 maart wederom aandienen in Den Haag.

Namens het bestuur van de BVNT2;

Fatima Burger, Simon Verhallen

 

Actieve leden kunnen zich de komende weken ook wenden tot de lokale politici: er komen gemeenteraadsverkiezingen aan en iedere Alfa- of NT2-docent kan aan lokale verkiesbare politici een mail sturen en vragen hoe zij de knelpunten van laaggeletterden gaan aanpakken.

 

Minister OCW wil alfa en NT2 naar vrije markt overhevelen

2013-12-04

De minister van OCW wil de alfabetisering en de NT2 overhevelen naar de vrije markt en de gemeenten het landelijke subsidiegeld geven. Ze vergeet erbij te vermelden dat er wel al 2 bezuinigingsrondes overheen gegaan zijn en dar er nog maar 40% budget over is van het bedrag dat twee jaar geleden nog uitgegeven kon worden aan Alfa en NT2.

De BVNT2 vindt de korting op de budgetten maatschappelijk onverantwoord en heeft grote twijfels over de druk op gemeenten om het geld ook echt uit te geven aan Alfa en NT2.
Een ander groot punt van zorg is de vrijheid die gemeenten hebben om vrijwilligers de cursussen te laten geven. Met de gekorte budgetten worden gemeenten wel gedwongen om vrijwilligers te werven!

Wij vragen belet in de Tweede Kamer om met de parlementariërs hierover te spreken.

Zie hierbij de brief die het bestuur heeft gestuurd naar de Tweede Kamerleden.

 

Minister Bussemaker brengt nu ook alfabetisering en alle NT2-lessen naar de vrije markt.

2013-05-17

De minister van OCW heeft deze week aan de Tweede Kamer laten weten dat ze van plan is om alle gelden die er nog zijn voor de inkoop van AlfaNT2, Alfabetisering, Taal en Rekenen en NT2, voortaan aan de gemeenten (eventueel regio’s) te geven, die het dan zelf kunnen besteden.

Net als voorheen bij de inburgering onder Verdonk mogen gemeenten zich weer volop in de aanbestedingsavonturen gaan storten. Laten we maar hopen dat er niet een groot deel van het weinige geld dat er nog is blijft hangen aan de ambtelijke strijkstokken (t.b.v. aanbestedingsjuristen, accountants, boekhouders, controllers, etc.).

Zie verder de brief van de minister.
Het bestuur BVNT2

AlfaNT2-docenten maken zich grote zorgen over de alfabetiseringslessen en lessen aan laaggeletterden in Nederland

2013-03-27

Op 22 maart organiseerde de Werkgroep AlfaNT2 van de Beroepsvereniging een druk bezochte studiedag in Utrecht. De Alfa-NT2 docenten hebben die middag verschillende inhoudelijk interessante workshops gevolgd, nieuwe les- en oefen materialen bekeken en onderling informatie en ervaringen uitgewisseld.  Aan het begin van de Studiedag was er een plenaire discussie over de stand van zaken t.a.v. het nieuwe overheidsbeleid zoals dat vorig jaar in april door vertegenwoordigers van verschillende ministeries was toegelicht op de bijeenkomst van de NT2-docenten.
De verzamelde Alfa NT2-docenten hadden heel veel kritiek op de laatste ontwikkelingen en zien de kansen om nog een tijdje goede alfabetiseringslessen te geven als sneeuw voor de zon verdwijnen. Daarop heeft het bestuur besloten de minister van Onderwijs en de betrokken Tweede Kamerleden over die bezorgdheid te informeren. De BVNT2 vraagt eigenlijk een heroverweging van het huidige beleid en in de brief aan de minister wordt dat uitgelegd.

Een pleidooi voor meer investeringen in de volwasseneneducatie en meer garanties voor behoud professionaliteit

Voor de openbare vergadering Vaste 2eKamercommissie OCW; Toekomst Educatie, 29-1-14.

 

Aantal laaggeletterden gestegen, budget educatie drastisch gedaald

Van de cijfers uit het recente PIAAC-onderzoek (Buisman et al. 2013) werd vooral de positieve bovenkant (de uitstekende ranking van Nederland) in de publieke aandacht gebracht. Opmerkelijk veel minder aandacht was er voor het feit dat het aantal laaggeletterden in Nederland bepaald niet afgenomen is. Integendeel, dat PIAAC een toename signaleert (van 9.4 naar 12%), stond niet in de krantenkoppen. Tweederde van die laaggeletterden is autochtoon. Maar veel anderstaligen die niet onder het inburgeringsregime vallen horen ook bij de potentiele educatie-cursisten. Dat zijn bijvoorbeeld oudkomers, asielzoekers met verblijfsstatus, formeel ingeburgerden met een laag niveau en degenen die niet verplicht zijn in te burgeren zoals Turken. Voor gemeenten is dat ook steeds meer een realiteit.

Tegelijkertijd is laaggeletterdheid problematischer dan ooit in een tijd van revolutionaire technologische ontwikkelingen die van mensen (digitale) geletterdheid eist om te kunnen participeren in de samenleving.

Toch is sinds 2003 het budget voor educatie drastisch gedaald (van ruim 250 naar 53 miljoen)

Het huidige budget voor educatie is absoluut onvoldoende om alle laaggeletterden een aanbod te doen dat recht doet aan de eisen van de samenleving en de arbeidsmarkt, en aan de criteria die de overheid hanteert (kwaliteit, toegankelijkheid, keuzevrijheid, efficiëntie en sociale cohesie). De nood is hoog.

 

Goedkoop is duurkoop

Laaggeletterdheid kost de samenleving veel geld. Uit veel onderzoek blijkt een duidelijke samenhang tussen analfabetisme en laaggeletterdheid enerzijds en anderzijds langdurige werkeloosheid, gezondheidsproblemen, inadequaat medicijngebruik, schulden, tegenvallende schoolresultaten van kinderen en een verhoogd risico op drop-out van de kinderen (Buisman et al, 2013, Groot & Maassen van den Brink, 2006). Bijgevolg een beroep op uitkeringen, schuldsanering, extra bijstand, onnodige herhalingen van medische consultatie, e.d.

Bezuinigen op alfabetiseringsonderwijs en Nederlands als tweede taal kan de overheid op termijn miljarden kosten: een bijstandsuitkering kost bijvoorbeeld zo’n 12.000 per jaar, niet betaalde schulden kunnen oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Geschat wordt dat verkeerd gebruik van medicijnen miljarden kost, en hetzelfde geldt voor onnodige medische consultaties en heropnames. Een alfabetiseringscursus of een cursus NT2 is goedkoper dan steeds weer een bijstandsuitkering of een onnodige heropname in een ziekenhuis.

Investeren in geletterdheid van volwassenen en NT2 van laaggeletterde volwassenen heeft bovendien een belangrijk intergenerationeeleffect. Uit veel onderzoek blijkt dat  het leren lezen en schrijven van moeders  zich volop terugbetaalt in een betere gezondheid van de kinderen, betere schoolprestaties van de kinderen, minder schooluitval en minder aanraking met criminaliteit.

 

Beroep op eigen verantwoordelijkheid?

De overheid beroept zich graag op de zelfredzame burger. Dat is mooi, maar dat geldt niet voor ongeletterden.

Ongeletterdheid is een probleem dat een individu niet zelf op kan lossen. Een ongeletterde kan zichzelf niet leren lezen en schrijven, een analfabete of laaggeletterde anderstalige kan zichzelf niet Nederlands leren. De eigen verantwoordelijkheid van de burger voor zijn functioneren en participatie kan pas vorm krijgen als die burger de middelen aangereikt heeft gekregen zelf verantwoordelijk te kunnen zijn. Toegang tot en omgang met soms zeer complexe informatie zijn daarvoor essentieel in onze samenleving. En dat is waaraan het een ongeletterde per definitie ontbreekt en veel laaggeletterden in belangrijke mate. Nogmaals, het gaat hier dus niet om nieuwkomers, maar om autochtonen of allochtonen die hier al lang wonen en een verblijfsstatus hebben. Om moeders van jonge kinderen, jongvolwassenen zonder diploma en laaggeschoolden zonder werk of uitzicht op een vaste baan.

In Nederland zijn de verschillen tussen groepen in kernvaardigheden groter dan in andere landen. Niet of nauwelijks investeren in educatie door de overheid kan leiden tot een tweedeling in de samenleving en op termijn tot een onbeheersbaar sociaal probleem met een (deels etnische) onderklasse die uitgesloten is van de informatiesamenleving. Daarmee plaatst de overheid mensen doelbewust buiten de samenleving. De laaggeletterden tellen niet meer mee.

 

Kwaliteit borgen

Niet investeren van de overheid leidt ook tot deprofessionaliseringin het alfabetiserings-onderwijs en het NT2-onderwijs aan laaggeletterden. Nederland behoort al een aantal jaren tot de internationale top in professionalisering van docenten en het vertalen van onderzoeks-uitkomsten in innovaties in alfabetisering en NT2-onderwijs aan volwassenen. Het Nederlandse Raamwerk Alfabetisering en het bijbehorende portfolio zijn al in diverse landen vertaald, Nederland participeert volop in Europese innovatieprojecten en stond aan de wieg van diverse internationale initiatieven. Studiedagen en conferenties zijn altijd druk bezocht, er zijn posthbo-opleidingen gerealiseerd, er zijn goede handboeken, leermiddelen en vakbladen voor docenten verschenen. De BVNT2 heeft een aantal jaren geleden in samenwerking met de lerarenopleiding een certificaat Bekwaam NT2-docent en Bekwaam Alfabetiseringsdocent ingevoerd. Honderden docenten hebben, vaak op eigen kosten, dat diploma gehaald.

Deprofessionalisering is op termijn heel duur; die leidt immers tot vernietiging van kennis en kunde, en van ervaring in het begeleiden en reïntegreren van laaggeletterden.

Het werken met vrijwilligers als buddy of maatje bij buitenschools leren of als huiswerkhulp aan de keukentafel is een waardevolle verrijking van educatie, maar kan de gekwalificeerde docent niet vervangen. Alfabetisering en NT2-onderwijs aan volwassen laaggeletterden zijn vakken die hoge eisen stellen aan bekwaamheid en ervaring van docenten. En competente docent weet voor elk individu heel goed wat er gedaan moet worden. Als ondeskundigen de alfabetisering en tweede-taalverwerving van laaggeletterden moeten uitvoeren, wordt het onderwijs dus inefficiënter en dan kost het meer geld om mensen op het gewenste niveau te brengen. Voor kwaliteitskenmerken van docenten zijn harde afspraken en garanties nodig.

In een vrije markt moet kwaliteit niet alleen gegarandeerd worden door screening van bekwaamheid van docenten, maar ook door te zorgen voor goede en valide controles op de behaalde resultaten en eindtermen. Naar verluidt maakt het College voor Examens zich grote zorgen over het vrij geven van toetsing, examinering en diplomering. Wat is opgebouwd aan kwalitatief goed instrumentarium moet niet verloren gaan, als er ineens meer inkoopvrijheid voor gemeenten komt.

 

Een overheid die nalaat voor volwassenen educatie ruimschoots te faciliteren, verkwanselt het idee dat taal, rekenen en digitale vaardigheden kernvaardigheden zijn voor iedereen die mee wil doen in de huidige samenleving.

 

Namens de NT2 docenten en Alfabetiseringsdocenten van de BVNT2;

Het bestuur

Bestuur@bvnt2.org

Pleidooi voor meer investeringen in de volwasseneneducatie en …

Voor de openbare vergadering Vaste 2eKamercommissie OCW; Toekomst Educatie, 29-1-14.

Aantal laaggeletterden gestegen, budget educatie drastisch gedaald

Van de cijfers uit het recente PIAAC-onderzoek (Buisman et al. 2013) werd vooral de positieve bovenkant (de uitstekende ranking van Nederland) in de publieke aandacht gebracht. Opmerkelijk veel minder aandacht was er voor het feit dat het aantal laaggeletterden in Nederland bepaald niet afgenomen is. Integendeel, dat PIAAC een toename signaleert (van 9.4 naar 12%), stond niet in de krantenkoppen. Tweederde van die laaggeletterden is autochtoon. Maar veel anderstaligen die niet onder het inburgeringsregime vallen horen ook bij de potentiele educatie-cursisten. Dat zijn bijvoorbeeld oudkomers, asielzoekers met verblijfsstatus, formeel ingeburgerden met een laag niveau en degenen die niet verplicht zijn in te burgeren zoals Turken. Voor gemeenten is dat ook steeds meer een realiteit.

Tegelijkertijd is laaggeletterdheid problematischer dan ooit in een tijd van revolutionaire technologische ontwikkelingen die van mensen (digitale) geletterdheid eist om te kunnen participeren in de samenleving.

download het pleidooi als Word-doc