Word lid!

Korte toelichting standpunt BVNT2 m.b.t. het register

Actualiteiten

BVNT2 vraagt de minister om activiteiten BoW m.b.t. het opzetten van een register te staken.

De BVNT2 en de werkgroep inburgering maken zich grote zorgen nu Blik op Werk een register voor docenten NT2 in het leven wil roepen, naast het al bestaande register van de BVNT2. Dit lijkt ons een ongewenste situatie.
Het bestuur en de werkgroep inburgering wil hierover in gesprek met het ministerie.

  • Blik op Werk houdt toezicht op de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs. Net zo min als de onderwijsinspectie docenten in het basis- en voortgezet onderwijs certificeert, zou Blik op Werk dat voor docenten NT2 moeten doen. Dit riekt naar de spreekwoordelijke slager die zijn eigen vlees keurt.
  • We hebben begrepen dat bij een keuze voor Blik op Werk niet zozeer inhoudelijke als wel financiële overwegingen een rol hebben gespeeld. Afgezien van de vraag of dat argument – zeker op de langere termijn – opgaat, is de BVNT2 van mening dat inhoudelijke kwaliteit altijd voorop dient te staan. Dat is het principe dat we met het Competentieprofiel Docent NT2 sinds jaar en dag uitdragen.
  • Dit Competentieprofiel vormt de grondslag voor de beoordeling van aspirant docenten NT2 door gecertificeerde assessoren. Hoe Blik op Werk dat gaat doen is (vooralsnog) onduidelijk.
  • De BVNT2 heeft met de TAP (Tijdelijke Alternatieve EVC-Procedure Docenten NT2) een procedure in het leven geroepen waarmee alle nog te certificeren docenten beoordeeld kunnen worden voordat het nieuwe inburgeringsstelsel ingaat. Ook als er zich onverwachts meer kandidaten dan voorzien aanmelden moet dat lukken, zeker nu de invoering van de nieuwe regeling inmiddels met een half jaar is uitgesteld en wij ons op 1 juli 2021 hebben gefocust.
  • Het is voor alle betrokkenen onwenselijk en verwarrend als er twee registers zijn. We hebben begrepen dat de voorkeur van SZW ook naar één register uitgaat.
    Opname in het register moet gebeuren op grond van controleerbare, inhoudelijke criteria door een objectieve, onafhankelijke organisatie. Blik op Werk is dat niet, als zij eerst (op grond waarvan?) docenten toelaten tot hun register om deze vervolgens bij een bezoek aan de betreffende taalaanbieder te beoordelen.

Brief aan de minister- betreft register docenten NT2 (inburgering)