Word lid!

Wat doet de BVNT2 wel en niet op het gebied van bekwaamheidsbeoordeling en certificering van NT2- docenten?

De BVNT2 en de bekwaamheidsbeoordeling van NT2-docenten

De BVNT2 heeft zich destijds (2004, 2005) ingespannen voor de ontwikkeling van het Profiel Bekwaam
NT2-docent (de theoretische, praktische, didactische en pedagogische competenties), en in nauwe
samenwerking met de officiële NT2-lerarenopleidngen, voor de ontwikkeling van een EVC-procedure met
daarbij een Portfolio voor de bewijsvoering van de NT2-Docentcompetenties.

We hebben toen ook de NT2-lerarenopleidingen gevraagd om het NT2-docentenprofiel en de daar
genoemde competenties als onderbouwing van de opleidingsprogramma’s te gebruiken. Dat is gebeurd:
alle officiële NT2-Docenten opleidingen in Nederland en Vlaanderen hebben het competentieprofiel als
uitgangspunt genomen en in die zin hun opleidingen aangepast (uitgebreid).

Inzet was en is nog steeds de gehele set docentcompetenties: de vakbekwaamheid. Gebaseerd – o.a.- op
de criteria van de SBL en de Wet BIO. In welke mate dat profiel door werkgevers gebruikt wordt als
aanstellingsgrond is niet aan de BVNT2. We zouden wel graag willen dat werkgevers en overheden bij het
vaststellen van een bevoegdheid tot lesgeven in het vak NT2 ons bekwaamheidsprofiel als uitgangspunt
overnemen. De BVNT2 heeft daar al sinds jaar en dag voor geijverd; dat is immers het civiel effect dat we
nastreven.

We zijn dan ook blij dat het Ministerie van SZW aan Blik op Werk heeft gevraagd om het BVNT2-
bekwaamheidsprofiel als uitgangspunt te nemen, en dus ook de Certificaten van de NT2-
docentenopleidingen en de Certificaten van de EVC-procedures (de laatste worden overigens ook door de
lerarenopleidingen afgegeven).

Het zou kunnen dat werkgevers docenten in dienst nemen (= voor het geven van de lessen bevoegd
verklaren) die niet over die gehele set vakcompetenties beschikken. Dat is de vrijheid van werkgevers.
Daar kan de BVNT2 niets tegen doen. Het zou ook kunnen dat Blik op Werk docenten met een andere
achtergrond en niet beschikkend over een van de bovengenoemde certificaten Bekwaam NT2-docent, als
bevoegd verklaren voor inburgeringslessen. Ook daar kan de BVNT2 niets aan doen. In ons overleg met
het ministerie van SZW is wel gebleken dat de wetgever daar niet blij mee is: er is dan geen standaard.
Hier speelt dus de kwestie van onderscheid tussen bekwaamheid en bevoegdheid. Bekwaamheid is een
validering van bewezen competenties; bevoegdheid is alleen een aanstellingsgrond (bevoegd verklaard
tot het geven van bepaalde lessen). In het verleden hebben bij voorbeeld ROC’s heel veel verschillende
docenten en onderwijsgevenden uit verschillende sectoren bevoegd verklaard voor NT2-lessen.
Bekwaamheidseisen waren daarbij meestal geen punt van beoordeling.
Wij realiseren ons dat er in ons vakgebied NT2 veel verwarring is over bovengenoemde kwestie omdat er
van overheidswege nooit een duidelijke richtlijn is geweest of een nadere invulling van NT2-docentschap
en evenmin een formele opleiding daartoe. De uitgangspunten van de BVNT2 zijn echter al bijna 14 jaar
dezelfde.

De BVNT2 geeft geen bevoegdheidsverklaringen af: dat doen werkgevers of anders de overheid. De
BVNT2 geeft ook geen bekwaamheidsverklaringen af: dat doen de daartoe door de overheid aangewezen
instellingen, nl. de officiële lerarenopleidingen.
De BVNT2 wil wel graag faciliteren, organiseren, programma’s afstemmen, het civiel effect versterken, de
kwaliteit ijken en controleren, enz. en aldus het belang van de bekwame NT2-docent behartigen.
Maart 2018.