Word lid!

Wat doet de BVNT2 wel en niet op het gebied van bekwaamheidsbeoordeling en certificering van NT2- docenten?

De BVNT2 en de bekwaamheidsbeoordeling van NT2-docenten

De BVNT2 heeft zich destijds (2004, 2005) ingespannen voor de ontwikkeling van het Profiel Bekwaam NT2-docent (de theoretische, praktische, didactische en pedagogische competenties), en in nauwe samenwerking met de officiële NT2-lerarenopleidngen, voor de ontwikkeling van een EVC-procedure met daarbij een Portfolio voor de bewijsvoering van de NT2-Docentcompetenties.
We hebben toen ook de NT2-lerarenopleidingen gevraagd om het NT2-docentenprofiel en de daar genoemde competenties als onderbouwing van de opleidingsprogramma’s te gebruiken. Dat is gebeurd: alle officiële NT2-Docenten opleidingen in Nederland en Vlaanderen hebben het competentieprofiel als uitgangspunt genomen en in die zin hun opleidingen aangepast (uitgebreid).

Inzet was en is nog steeds de gehele set docentcompetenties: de vakbekwaamheid. Gebaseerd – o.a.- op de criteria van de SBL en de Wet BIO. In welke mate dat profiel door werkgevers gebruikt wordt als aanstellingsgrond is niet aan de BVNT2. We zouden wel graag willen dat werkgevers en overheden bij het vaststellen van een bevoegdheid tot lesgeven in het vak NT2 ons bekwaamheidsprofiel als uitgangspunt overnemen. De BVNT2 heeft daar al sinds jaar en dag voor geijverd; dat is immers het civiel effect dat we nastreven.

We zijn dan ook blij dat het Ministerie van SZW aan Blik op Werk heeft gevraagd om het BVNT2-bekwaamheidsprofiel als uitgangspunt te nemen, en dus ook de Certificaten van de NT2-docentenopleidingen en de Certificaten van de EVC-procedures (de laatste worden overigens ook door de lerarenopleidingen afgegeven).

Het zou kunnen dat werkgevers docenten in dienst nemen (= voor het geven van de lessen bevoegd verklaren) die niet over die gehele set vakcompetenties beschikken. Daar kan de BVNT2 niets tegen doen. Het zou ook kunnen dat Blik op Werk docenten met een andere achtergrond en niet beschikkend over een van de bovengenoemde certificaten Bekwaam NT2-docent, als bevoegd verklaren voor inburgeringslessen. Daar kan de BVNT2 ook niets aan doen. In ons overleg met het ministerie van SZW is wel gebleken dat de wetgever daar niet blij mee is.

Hier speelt dus de kwestie van onderscheid tussen bekwaamheid en bevoegdheid. Bekwaamheid is een validering van bewezen competenties; bevoegdheid is alleen een aanstellingsgrond (bevoegd verklaard tot het geven van bepaalde lessen). In het verleden hebben bij voorbeeld ROC’s heel veel verschillende docenten en onderwijsgevenden uit verschillende sectoren bevoegd verklaard voor NT2-lessen. Bekwaamheidseisen waren daarbij meestal geen punt van beoordeling.

Wij realiseren ons dat er in ons vakgebied NT2 veel verwarring is over bovengenoemde kwestie omdat er van overheidswege nooit een duidelijke richtlijn is geweest of een nadere invulling van NT2-docentschap en evenmin een formele opleiding daartoe. De uitgangspunten van de BVNT2 zijn echter al bijna 14 jaar dezelfde.

De BVNT2 geeft geen bevoegdheidsverklaringen af: dat doen werkgevers of anders de overheid. De BVNT2 geeft ook geen bekwaamheidsverklaringen af: dat doen de daartoe door de overheid aangewezen instellingen, nl. de officiële lerarenopleidingen.

De BVNT2 wil wel graag faciliteren, organiseren, programma’s afstemmen, het civiel effect versterken, de kwaliteit ijken en controleren, enz. en aldus het belang van de bekwame NT2-docent behartigen.