Word lid!

Overzicht van de stand van zaken in NT2-docentenopleidingen

Stand van Zaken Gecertificeerde NT2-docenten

Een nieuw overzicht van de stand van zaken in NT2-docentenopleidingen en EVC-procedures van de BVNT2 (februari 2018)

Hoeveel gecertificeerde NT2-docenten zijn er inmiddels?
Hoeveel aspirant-NT2-docenten zijn in opleiding?
Hoeveel EVC-plaatsen zijn er beschikbaar?

Er is nog steeds veel vraag naar gecertificeerde NT2-docenten. Vooral vanwege de extra instroom van vluchtelingen hebben scholen en opleidingen voor (jong-)volwassenen veel meer behoefte aan NT2-docenten dan enkele jaren geleden. Begin 2016 hebben we een eerste totaaloverzicht gepresenteerd.

In dit artikel geven we een bijgewerkt overzicht van de inmiddels beschikbare professionals in het NT2-vakgebied. En ook geven we een overzicht van de bezetting van de opleidingsplaatsen aan de NT2-lerarenopleidingen en een overzicht van de beschikbare EVC-plekken.

Soorten dienstbetrekkingen en aanstellingen van NT2-docenten

NT2-docenten werken in verschillende sectoren van het reguliere en particuliere onderwijs. Niet overal worden kwalificatie-eisen gesteld. En in het reguliere onderwijs kunnen naast of in plaats van een NT2-bekwaamheid juist andere kwalificaties gevraagd worden, bij voorbeeld een lerarenbevoegdheid.  In de Inburgering worden juist vooral bekwaamheidseisen gesteld.

NT2 docenten/alfabetiseringsdocenten kunnen op verschillende manieren in het werkveld opereren:

  • Als werknemer van een rijksgesubsidieerde onderwijsinstelling (isk/vo, mbo, hbo, wo, e.d.).
  • Als (tijdelijke/vaste) werknemer van een taalaanbieder in de volwasseneneducatie.
  • Als (tijdelijke/vaste) werknemer van een uitzendbureau, een payroll-bureau, e.d.
  • Als zelfstandig gevestigde NT2-docent (zzp) met een eigen eenmansbedrijf en als zodanig werkend als aanbieder.
  • Als zelfstandig gevestigde NT2-docent (zzp) die wordt ingehuurd als freelancer of onderaannemer.

Gecertificeerde bekwame NT2-docenten via opleiding

Er zijn verschillende manieren om gecertificeerd bekwaam NT2-docent te worden. Bij voorbeeld door het volgen en afronden van een post-hbo of post-bachelor docentenopleiding of door het volgen van een masteropleiding op een universiteit, aangevuld met een beoordeling van voldoende praktijkervaring. De meeste opleidingen duren een schooljaar. Alle opleidingen hebben een grote linguïstische, vaktheoretische en didactische component, maar ook een algemeen pedagogische, en een ruime praktijkcomponent. Alle onderdelen van de opleiding worden getoetst en beoordeeld, en deelnemers moeten aan bepaalde kwantitatieve eisen voldoen om te kunnen slagen. De opleidingen voldoen aan de Wet BIO en aan de Dublin-descriptoren.

Sinds 2005 baseren alle NT2-docentenopleidingen zich – zowel de hieronder genoemde Nederlandse opleidingen als ook de drie Vlaamse opleidingen – op het profiel Competent NT2-docent dat de algemene ledenvergadering van de BVNT2 destijds heeft aangenomen. De opleidingen werken nauw samen en stemmen inhoudelijke en organisatorische kwesties met elkaar af. Zij hebben een regulier overleg onder auspiciën van de BVNT2.

Naar schatting hebben circa 500 NT2-docenten in de periode 2005 – 2013 zo’n lerarenopleiding afgerond. De afgelopen jaren is er een sterke toename van opleidingsplaatsen gerealiseerd. Alle opleidingen hebben extra cursussen geopend en er zijn ook opleidingen die de docententrainingen “in company” hebben verzorgd. Sinds 2015 is de opleidingscapaciteit bijna verdrievoudigd. Toch zijn er nog bij alle opleidingen wachtlijsten.

Overzicht opleidingsplaatsen voor NT2-docenten bij Lerarenopleidingen in Nederland (2014- 2018)

NT2 docenten-
opleidingen
2014
Open aanbod
2014
Bij aan-bieder
2015
Open aanbod
2015
Bij aan-bieder
2016
Open aanbod
2016
Bij aan-bieder
2017
Open aanbod
2017
 Bij aan-bieder
Sub-totaal
2014 2017
Sub-
totaal
2017 2018
VU / Windesheim
     45
        0
     54
        0
    76
     150
75
150
 550
150
Hogeschool Utrecht
     20
       24
     20
      18
    81
       42
80
90
 375
180
Hogeschool  Amsterdam
    30
30
  60
60
Fontys Hogeschool
     16
        0
     32
      12
    64
       32
58
58
 272
55
Radboud in’to Languages
     39
        0
     60
        5
    96
       45
64
36
 345
75
Rijksuniversi-
teit Groningen
    17
32
  49
nb
Universiteit  A’dam
       0
        0
       0
        0
    16
        0
  16
19
Taalbureau Olijhoek&Valk
    32
  32
36
Universiteit Leuven:
Ned.studenten
14
Lerarenoplei-ding Gent:
Ned.studenten
5
Totaal
     120
       24
     166
     35
    412
    269
339
334
 1699
594

Certificering van ervaren en bekwame NT2-docenten via EVC

Naast de opleidingen, voor de nieuwkomers in het NT2-veld, is er sinds 2006 een EVC (eerder/elders verworven competenties)-procedure ten behoeve van NT2-docenten die vaak al jarenlang lesgeven en in de loop der tijd allerlei vormen van scholing, bijscholing en training hebben gevolgd op specifieke aspecten van de NT2-ontwikkeling en het NT2-onderwijs. De docenten die aan die beschrijving voldoen en van deze route gebruik kunnen maken, verzamelen volgens een vast patroon allerlei gegevens over de eigen kennis en bekwaamheden (certificaten, lessenseries, cursistevaluaties, video’s) in een portfolio en zij hebben vervolgens een assessmentgesprek bij een van de daartoe aangewezen lerarenopleidingen.

Op deze manier zijn de afgelopen jaren meer dan 600 NT2-docenten gecertificeerd. In het cursusjaren 2015 en 2016 zijn er heel veel EVC-trajecten opgestart. Volgens de opgave van de opleidingen zullen er in 2017-18 nog eens 167 extra EVC-assessments kunnen worden uitgevoerd.

Er is een beperkt aantal NT2-docentenopleidingen waarmee de BVNT2 een Convenant heeft afgesloten voor deze assessments; het gaat om opleidingen die een gevestigde pedagogisch didactische component hebben en normaal ook reguliere lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs verzorgen (voor gehanteerde criteria: zie de website van de BVNT2).

De NT2-docentenopleidingen hebben in samenwerking met de BVNT2 een extra opleiding voor veldassessoren georganiseerd in de winter van 2016-17. Deze gecertificeerde NT2-assessoren worden nu ingezet in de EVC-procedures.

Een assessment vindt plaats bij 2 gecertificeerde beoordelaars: een docent lerarenopleiding en een veldassessor. De lerarenopleiding, samen met de BVNT2, verstrekt uiteindelijk het bekwaamheidscertificaat.

Jaar Aantal EVC-gecertificeerden
2005 7
2006 6
2007 41
2008 10
2009 10
2010 19
2011 100
2012 85
2013 29
2014 32
2015 34
2016 52
2017 65
Totaal 490

 

Aantal EVC-assessmentplaatsen
2015-16
2016-17
2017-18
Totaal
NT2-docentenopleidingen VU-Windesheim
39
 50
50
139
Hogeschool Utrecht
15
 35
30
 80
Radboud in’to Languages
 32
40
 72
Fontys Hogeschool
12
 24
27
 51
Hogeschool van Amsterdam
  6
20
 26
Totaal
66
147
167
368

Februari 2018, Beroepsvereniging van NT2-docenten,
Annet Berntsen, Simon Verhallen