Word lid!

Overzicht van de stand van zaken in NT2-docentenopleidingen

Stand van Zaken Gecertificeerde NT2-docenten

Een nieuw overzicht van de stand van zaken in NT2-docentenopleidingen en EVC-procedures van de BVNT2
(februari 2017)
 
Hoeveel gecertificeerde NT2-docenten zijn er inmiddels?
Hoeveel aspirant-NT2-docenten zijn in opleiding?
Hoeveel EVC-plaatsen zijn er beschikbaar? 

Er is nog steeds veel vraag naar gecertificeerde NT2-docenten. Vooral vanwege de extra instroom van vluchtelingen hebben scholen en opleidingen voor (jong-)volwassenen veel meer behoefte aan NT2-docenten dan enkele jaren geleden. Begin 2016 hebben we een eerste totaaloverzicht gepresenteerd.

In dit artikel geven we een bijgewerkt overzicht van de inmiddels beschikbare professionals in het NT2-vakgebied. En ook geven we een overzicht van de bezetting van de opleidingsplaatsen aan de NT2-lerarenopleidingen en een overzicht van de beschikbare EVC-plekken.

Soorten dienstbetrekkingen en aanstellingen van NT2-docenten

 

NT2-docenten werken in verschillende sectoren van het reguliere en particuliere onderwijs. Niet overal worden kwalificatie-eisen gesteld. En in het reguliere onderwijs kunnen naast of in plaats van een NT2-bekwaamheid juist andere kwalificaties gevraagd worden, bij voorbeeld een lerarenbevoegdheid.  In de Inburgering worden juist vooral bekwaamheidseisen gesteld.

NT2 docenten/alfabetiseringsdocenten kunnen op verschillende manieren in het werkveld opereren:

  • Als werknemer van een rijksgesubsidieerde onderwijsinstelling (isk/vo, mbo, hbo, wo, e.d.).
  • Als (tijdelijke/vaste) werknemer van een taalaanbieder in de volwasseneneducatie.
  • Als (tijdelijke/vaste) werknemer van een uitzendbureau, een payroll-bureau, e.d.
  • Als zelfstandig gevestigde NT2-docent (zzp) met een eigen eenmansbedrijf en als zodanig werkend als aanbieder.
  • Als zelfstandig gevestigde NT2-docent (zzp) die wordt ingehuurd als freelancer of onderaannemer.
Gecertificeerde bekwame NT2-docenten via opleiding
Er zijn verschillende manieren om gecertificeerd bekwaam NT2-docent te worden. Bij voorbeeld door het volgen en afronden van een post-hbo of post-bachelor docentenopleiding of door het volgen van een masteropleiding op een universiteit, aangevuld met een beoordeling van voldoende praktijkervaring. De meeste opleidingen duren een schooljaar. Alle opleidingen hebben een grote linguïstische, vaktheoretische en didactische component, maar ook een algemeen pedagogische, en een ruime praktijkcomponent. Alle onderdelen van de opleiding worden getoetst en beoordeeld, en deelnemers moeten aan bepaalde kwantitatieve eisen voldoen om te kunnen slagen. De opleidingen voldoen aan de Wet BIO en aan de Dublin-descriptoren.
Sinds 2005 baseren alle NT2-docentenopleidingen zich – zowel de hieronder genoemde Nederlandse opleidingen als ook de drie Vlaamse opleidingen – op het profiel Competent NT2-docent dat de algemene ledenvergadering van de BVNT2 destijds heeft aangenomen. De opleidingen werken nauw samen en stemmen inhoudelijke en organisatorische kwesties met elkaar af. Zij hebben een regulier overleg onder auspiciën van de BVNT2.
Naar schatting hebben circa 500 NT2-docenten in de periode 2005 – 2013 zo’n lerarenopleiding afgerond. De afgelopen jaren is er een sterke toename van opleidingsplaatsen gerealiseerd. Alle opleidingen hebben extra cursussen geopend en er zijn ook opleidingen die de docententrainingen “in company” hebben verzorgd. Sinds 2015 is de opleidingscapaciteit bijna verdrievoudigd. Toch zijn er nog bij alle opleidingen wachtlijsten.

Overzicht opleidingsplaatsen voor NT2-docenten bij Lerarenopleidingen in Nederland (2014- 2017)

 

NT2 docenten-opleidingen
2014
Regulier
2014
Op locatie
2015
Regulier
2015
Op locatie
2016
Regulier
2016
Op locatie
2017
Regulier
2017
Op locatie
Totaal
014-017
VU / Windesheim
45
0
54
0
    76
150
75
150
550
Hogeschool Utrecht
20
24
20
18
81
42
80
90
375
Hogeschool van Amsterdam
30
30
60
Fontys Hogeschool
16
0
32
12
64
32
58
58
 272
Radboud in’to Languages
39
0
60
5
96
45
64
36
345
Rijksuniversiteit Groningen
17
32
49
Universiteit  A’dam
0
0
0
0
16
0
16
Taalbureau Olijhoek&Valk + Verstaanbaar Spreken
32
  32
Totaal
 120
24
166
35
412
269
339
334
1699

Certificering van ervaren en bekwame NT2-docenten via EVC
 

Naast de opleidingen, voor de nieuwkomers in het NT2-veld, is er sinds 2006 een EVC (eerder/elders verworven competenties)-procedure ten behoeve van NT2-docenten die vaak al jarenlang lesgeven en in de loop der tijd allerlei vormen van scholing, bijscholing en training hebben gevolgd op specifieke aspecten van de NT2-ontwikkeling en het NT2-onderwijs. De docenten die aan die beschrijving voldoen en van deze route gebruik kunnen maken, verzamelen volgens een vast patroon allerlei gegevens over de eigen kennis en bekwaamheden (certificaten, lessenseries, cursistevaluaties, video’s) in een portfolio en zij hebben vervolgens een assessmentgesprek bij een van de daartoe aangewezen lerarenopleidingen.
Op deze manier zijn de afgelopen jaren 422 NT2-docenten gecertificeerd. In het cursusjaren 2015 en 2016 zijn er heel veel EVC-trajecten opgestart. Volgens de opgave van de opleidingen zullen er in 2017-18 nog eens 167 extra EVC-assessments kunnen worden uitgevoerd.
Er is een beperkt aantal NT2-docentenopleidingen waarmee de BVNT2 een Convenant heeft afgesloten voor deze assessments; het gaat om opleidingen die een gevestigde pedagogisch didactische component hebben en normaal ook reguliere lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs verzorgen (voor gehanteerde criteria: zie de website van de BVNT2).
De NT2-docentenopleidingen hebben in samenwerking met de BVNT2 een extra opleiding voor veldassessoren georganiseerd in de winter van 2016-17. Deze gecertificeerde NT2-assessoren worden nu ingezet in de EVC-procedures.
Een assessment vindt plaats bij 2 gecertificeerde beoordelaars: een docent lerarenopleiding en een veldassessor. De lerarenopleiding, samen met de BVNT2, verstrekt uiteindelijk het bekwaamheidscertificaat.
Jaar
Aantal EVC-gecertificeerden
2005
7
2006
6
2007
41
2008
10
2009
10
2010
19
2011
100
2012
85
2013
29
2014
32
2015
34
2016
47
Totaal
422

 

Aantal EVC-assessmentplaatsen
2015-16
2016-17
2017-18
Totaal
NT2-docentenopleidingen VU-Windesheim
39
 50
50
139
Hogeschool Utrecht
15
 35
30
 80
Radboud in’to Languages
 32
40
 72
Fontys Hogeschool
12
 24
27
 51
Hogeschool van Amsterdam
  6
20
 26
Totaal
66
147
167
368
Februari 2017, Beroepsvereniging van NT2-docenten,

Annet Berntsen, Simon Verhallen