Word lid!

Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen

Terug naar overzicht

 

Gegevens over de Specialisatie tot docent NT2:
Duur van de specialisatie: 1 jaar.
Aantal bijeenkomsten: 20 (dinsdagavond 18.00-22.00 uur), inclusief didactisch voortraject (voor deelnemers zonder / met weinig onderwijservaring) is het aantal bijeenkomsten 23. Tijdens de reguliere schoolvakanties (regio Noord) zijn er geen bijeenkomsten.
Studiebelastingsuren: 646: 92 contacturen ( inclusief didactisch voortraject), 200 stage-uren, 354 zelfstudie-uren.
Start van de specialisatie: 27 september (didactisch voortraject), 25 oktober (eigenlijke specialisatie).
Afsluiting van de specialisatie: de laatste bijeenkomst is op 18 april, in de maanden mei-augustus werken de deelnemers aan hun portfolio, vinden eindgesprekken plaats en in september 2017 worden de certificaten uitgereikt in een afsluitende bijeenkomst.
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 20.
Locatie: Rijksuniversiteit Groningen.

 

Toelatingseisen
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de specialisatie indien zij:

 1. een taalopleiding / aan taal verwante opleiding (zoals logopedie) op hbo / wo-niveau hebben afgerond;
 2. een didactische aantekening / onderwijsbevoegdheid hebben;
 3. een stageplaats hebben onder begeleiding van een ervaren docent NT2 (vanaf 21 november 2016 lopen de deelnemers stage).

Bij twijfel over toelatingseis (1) kunnen geïnteresseerden zich inschrijven. Zij ontvangen bericht of ze wel / niet worden toegelaten of worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

Geïnteresseerden die niet voldoen aan toelatingseis (2) (maar wel aan toelatingseis (1)) kunnen zich inschrijven maar zij dienen het didactiekonderdeel te volgen. Geïnteresseerden die wel een didactische aantekening / onderwijsbevoegdheid hebben maar geen of nauwelijks leservaring hebben, dienen ook het didactiekdeel te volgen. Dit didactiekonderdeel bestaat uit drie bijeenkomsten op dinsdagavond: 27 september, 4 en 11 oktober van 18.00 tot 22.00 uur.

Uiterlijk 22 augustus dienen geïnteresseerden / ingeschrevenen te voldoen aan eis (3). Als dan niet aan deze inschrijvingseis is voldaan, wordt de inschrijving ongedaan gemaakt. Een functie als vrijwilliger of klassenassistent geldt niet als stageplaats.

 

Inhoud en opzet van de specialisatie
De inhoud van het studieprogramma is gebaseerd op het Competentieprofiel docent Nederlands als tweede taal.

De specialisatie bestaat uit twee blokken. In het eerste blok maken de deelnemers kennis met het vakgebied NT2 en bereiden zij zich voor op de stage. Na het eerste blok begint de stage. Het tweede blok staat in het teken van de vaardigheden spreken, lezen, schrijven en luisteren, vocabulaire , uitspraak, grammatica en de rol als docent. Hierbij is ook veel aandacht voor bestaand lesmateriaal, zelf lesmateriaal ontwikkelen, ICT-mogelijkheden en toetsing, evaluatie en self-assessment. De deelnemers leren hoe zij hun kennis en vaardigheden als docent NT2 kunnen optimaliseren door middel van individuele opdrachten, groepsopdrachten en intervisie. In dit tweede blok worden ook opnames van lessen besproken.

 

Onderwerpen die aan bod komen

 • Taalleren, NT2-vakgebied, NT2- taalonderwijs en (activerende) didactiek
 • De diverse NT2-leerders (van analfabete taalleerder tot hoogopgeleide taalleerder)
 • De NT2-docent (lessen voorbereiden, instructie geven, feedback geven, differentiëren, evalueren)
 • Vaardigheden: spreken, lezen, luisteren en schrijven
 • Rol van uitspraak, vocabulaire en grammatica
 • Toetsing en evaluatie
 • Inburgering
 • Culturele aspecten van NT2-onderwijs

Bij alle onderwerpen ligt het accent op de praktische toepassing, de vertaalslag naar de praktijk.

In de digitale leeromgeving vinden de deelnemers onder andere aanvullende informatie op de bijeenkomsten, nieuws en een forum voor vragen, opmerkingen, et cetera.

 

Portfolio
De deelnemers leggen tijdens de specialisatie een portfolio aan. Het portfolio bestaat uit diverse verwerkingsopdrachten (o.a. uit het Handboek Nederlands als tweede taal), stageverslagen, stagebeoordelingen, praktijkopdrachten, reflectieverslagen en het competentieprofiel NT2-docent). In een eindgesprek wordt het portfolio besproken en beoordeeld. Er vinden tussentijds voortgangsgesprekken plaats indien daar aanleiding toe is.

 

Certificaat
Deelnemers ontvangen een bekwaamheidscertificaat docent Nederlands als tweede taal als zij 75% van de bijeenkomsten aanwezig zijn geweest, aan de stage-eisen voldoen én een compleet en overtuigend portfolio hebben ingeleverd.

 

Contact
Margaret van der Kamp (coördinator specialisatie)
m.h.m.van.der.kamp@rug.nl
050 363 7469

 

Informatie en inschrijving
http://www.rug.nl/society-business/language-centre/language-courses-and-communication-training/specialisatie-docent-nt2/

 

Terug naar overzicht