Word lid!

Gent

Terug naar overzicht

Eindtermen gebaseerd op: Competentieprofiel NT2-docent, Basiscompetenties Specifieke Lerarenopleiding
Evaluatie: verwerkingsopdrachten, portfoliobeoordeling, eindgesprek, stage
Certificaat/diploma: Certificaat Didactische Competentie Opleidingspraktijk/Stage NT2-leerkracht
Onderdelen van de opleiding:
De cursus bestaat uit een preservice deel en een stagedeel. In het preservice deel behandelen we voornamelijk de vakdidactiek NT2 (vier vaardigheden, woordenschat, grammatica), informatie over het NT2-vakgebied (aanbieders, materialen, ontwikkelingen) en innovaties in NT2 (ICT, coaching, motivatie). Het preservice deel bestaat uit theorie, opleidingspraktijk en preservice praktijk.
 
TH (theorie)
De theorie heeft een studiebelasting van 3 studiepunten. Dit betekent een werkelijke studiebelasting uitgedrukt in uur van 3 X 25 uur = 75 uur. Tijdens de contactlessen worden de volgende thema’s uitgediept, gebaseerd op: Competentieprofiel Docent NT2 onderdeel A, competenties A1-A5.
•            De NT2-wereld (aanbieders, cursisten, materiaal)
•            Taalleertheorie (volwassenen): impliciet en expliciet leren, taalleermethodes
•            Receptieve vaardigheden: luisteren en lezen
•            Productieve vaardigheden: spreken en schrijven
•            Creatieve werkvormen
•            Grammatica: wat, hoe en waarom (niet)?
•            Woordenschatsdidactiek
•            ICT en NT2: ICT-ondersteund leren en blended learning
•            Feedback (spreken, schrijven en leerproces)
•            Motivatie en coaching
•            Differentiatie
 OP (opleidingspraktijk)
De opleidingspraktijk heeft een gewicht van 5,1 studiepunten. Dit betekent een werkbelasting van 127,5 uur.
In dit deel worden de theoretische onderwerpen verder uitgediept in workshops en presentaties van de docenten of van specialisten in de verschillende deelgebieden. Daarnaast presenteren de studenten via groepswerk en zelfstandige werkvormen zelf een aantal geselecteerde onderwerpen. De inhoud van dit onderdeel is zowel van vakinhoudelijke als pedagogisch-didactische aard en is gebaseerd op de competenties genoemd in deel A en deel B van het Competentieprofiel NT2-docent. Omdat in de toelatingsvoorwaarden zowel een lerarendiploma (didactische en pedagogische vaardigheden) als een talendiploma (taalbeheersing en kennis taalkunde) is vereist, gaat de aandacht vooral uit naar NT2-specifieke competenties. Er wordt tevens een stevige basis gelegd voor een specialisatie zoals genoemd in het C-deel van het competentieprofiel. Bij de verwerkingsopdrachten (en in de stage) is het zelfs mogelijk dat een cursist zich toelegt op een van de C-competenties.
PP (preservice praktijk)
De preservicepraktijk heeft een gewicht van 1,9 studiepunten. Dit betekent een werkbelasting van 47,5 uur. In dit deel staan de interpersoonlijke, didactische en organisatorische competenties centraal (met veel aandacht voor het begeleiden en evalueren van onderwijsleerprocessen, het creëren van een krachtige leeromgeving en begeleidings- en coachingsvaardigheden). Zo worden de studenten van de lerarenopleiding bij het begin van de cursus gekoppeld aan een cursist NT2 om de opgedane inzichten op het leerproces van deze NT2-cursist toe te passen
DCS (stage)
In het tweede semester van de opleiding kan je stage lopen. Studiebelasting: 175 uur. De stage bestaat uit 10u kijkstage en 20u doestage (bij verschillende NT2-aanbieders: CVO, CBE, OKAN, VDAB,…).
Daarnaast neemt de student deel aan activiteiten en bijeenkomsten met als doel het nader kennismaken met verschillende aspecten van het NT2-docentschap. Het kan gaan om het bijwonen van een vakgroepvergadering, het deelnemen aan een studiedag, het coachen, begeleiden, remediëren van NT2-cursisten, het organiseren van een extra-curriculaire activiteit, het bezoeken van een onderwijsinstelling (Huis van Het Nederlands, leerpunt, VDAB), het helpen opmaken van een toetsenbank etc… Studenten die de specialisatie NT2 combineren met de specifieke lerarenopleiding lopen 80 uur onderwijsassistentschap in een departement NT2.
De stagiair wordt begeleid door de mentoren van de stagescholen, een stagebegeleider van Het Perspectief en een stagecoördinator. Bovenop de individuele samenkomsten worden intervisiemomenten georganiseerd voor alle stagiairs.
Contact
De lessen vinden plaats elke woensdagavond van 18.10u tot 21.40u in de Nonnemeersstraat 15, 9000 Gent. De cursus (preservice deel) kost 180 euro.
Meer info vind je op onze website: http://www.hetperspectief.net/nt2-dcp.html
Voor meer vragen kan je terecht bij de lesgevers: