Word lid!

Informatiebrochure TAP Tijdelijke Alternatieve EVC-Procedure Docent NT2

TAP

Terminologie

TAP Tijdelijke Alternatieve EVC-Procedure Docent NT2
Kandidaat Degene die een aanvraag in dient in het kader van de TAP.
Centraal Loket (CL)
De instantie die de administratie rondom de TAP regelt en vaststelt of de aanvraag van de kandidaat ontvankelijk kan worden verklaard. E-mailadres: centraalloket@bvnt2.org
Assessoren Degenen die de kandidaat beoordelen; bij elke beoordeling is een hoofdassessor en een veldassessor betrokken.
CGI Het criteriumgerichte interview met de twee assessoren.

 

Wat houdt de TAP in?

De TAP bestaat uit de beoordeling van het cv van de kandidaat en van de opname van een NT2-les van één klokuur (inclusief informatie over de lesgroep, de lesopzet en een lesreflectie, zie documenten onderaan deze pagina), aangevuld met een criteriumgericht interview (CGI) van één uur door twee assessoren (een hoofdassessor en een veldassessor). Tijdens het CGI worden de competenties A2, A4, B1 en B4* bevraagd op dezelfde wijze als bij de standaard EVC-procedure. Wie de TAP met goed gevolg doorloopt, krijgt het Certificaat competent docent NT2 op basis van de Tijdelijke Alternatieve EVC-Procedure.

*De competentie A1, competent gebruiker van het Nederlands (niveau C1 / 4F), geldt als toegangseis voor de procedure. Hiervoor hoeft geen apart bewijs worden aangeleverd. Correct taalgebruik tijdens het CGI en in de geschreven bewijsstukken vormt hiervan het bewijs.

 

Wie kan meedoen aan de TAP?

De TAP is bedoeld voor mensen die al jaren als docent NT2 werken en daar ook voor zijn opgeleid, maar geen gebruik hebben gemaakt van de door de BVNT2 georganiseerde EVC-procedure en daardoor niet zijn opgenomen in het beroepsregister van de BVNT2.
De procedure staat open voor:

 1. docenten NT2 die vóór 2005 een relevante vooropleiding hebben afgerond en al jaren werkzaam zijn als docent NT2 waarvan ten minste vijf jaar na 2010 en gemiddeld minstens vier uur per week, en/of
 2. docenten NT2 die tijdens de audit door Blik op Werk in 2019 bekwaam zijn bevonden.

Ad 1) Hieronder staan drie voorbeelden van relevante vooropleidingen die, met aanvullende actuele NT2-scholing, toegang geven tot de TAP:

 • hbo/wo-opleiding (bijvoorbeeld eerste- of tweedegraads Nederlands of vreemde taal, kweekschool, pa of pabo, tweedegraads bevoegdheid niet in een taal, taalkundige of onderwijsgerelateerde wo-opleiding);
 • verklaring bevoegdheid basiseducatie;
 • pedagogisch didactisch getuigschrift plus aanvullend NT2-certificaat van een voor 2005 erkende opleiding; in het laatste geval gaat het om de volgende opleidingen:
 • post-hbo-opleiding docent NT2, Centrum voor Nascholing Amsterdam (CNA) of Vrije Universiteit Amsterdam;
 • urgentieprogramma basiseducatie, Nederlands als tweede taal;
 • opleiding educatief werker basiseducatie, Nederlands als tweede taal;
 • tussenvoorziening educatief werker basiseducatie, Nederlands als tweede taal.

Degenen die niet onder een van de hierboven genoemde categorieën (1 en 2) vallen kunnen zich certificeren via de reguliere EVC-procedure.

Ook degenen die een specialisatie in het beroepsregister willen laten opnemen, moeten de reguliere EVC-procedure doorlopen en dus hun bekwaamheid aantonen in alle competenties zoals omschreven in het Competentieprofiel & Certificering van docenten NT2, inclusief het leveren van bewijzen voor de gekozen specialisatie).

 

Wanneer loopt de TAP?

De TAP gaat met onmiddellijke ingang van start en loopt tot 31 december 2021. Dat betekent dat, rekening houdend met een doorlooptijd van ongeveer drie maanden, kandidaten zich tussen nu en uiterlijk 1 oktober 2021 kunnen aanmelden voor de TAP. Aanvragen voor de TAP worden in volgorde van aanmelding in behandeling genomen. We raden u daarom nadrukkelijk aan om niet tot de einddatum voor aanmelding te wachten.

 

Wat kost de TAP?

Deelname aan de TAP kost € 1150, in twee delen te betalen: € 120 voor ontvankelijkheid voor deelname aan de procedure en, indien dat het geval is, € 1030 voor beoordeling. Net als bij de reguliere EVC-procedure stelt de BVNT2 een tegemoetkoming in de kosten beschikbaar van maximaal € 350. Wie twee jaar of langer lid is van de BVNT2 en hiervoor in aanmerking wil komen, kan een beargumenteerd verzoek indienen aan de hand van het Aanvraagformulier Vergoeding Assessment op de website van de BVNT2.

 

Hoe verloopt de TAP-procedure?

 1. De kandidaat neemt contact op met de penningmeester van de BVNT2 via email.
  De penningmeester stuurt dan een factuur voor het bedrag van 120 euro. Na ontvangst van deze factuur kunt u het bedrag onder vermelding van naam van de kandidaat, ‘Aanvraag TAP’ en factuurnummer overmaken naar NL82TRIO0379439670 t.n.v. BVNT2. Daarnaast stuurt de kandidaat per email een aanvraag voor de aanvraag voor de aangepaste procedure naar het Centraal Loket, email. Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van de volgende competentiebewijzen:

  • een cv (inclusief naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) met daarbij bewijzen van afgeronde NT2-scholing, bewijzen van aanstelling en werkervaring (in ieder geval van minstens vijf jaar na 2010 gedurende gemiddeld minstens vier uur per week) en bewijzen van NT2-specifieke nascholing (minimaal drie van minstens een dagdeel uit de afgelopen vijf jaar), en/of
  • een bewijs waaruit blijkt dat de docent tijdens de audit door Blik op Werk in 2019 bekwaam is bevonden en meetelde in de zogeheten 80%-regeling.
 2. Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van de BVNT2 is overgemaakt en de aanvraag bij het CL is ontvangen, bevestigt het CL de ontvangst van de aanvraag en beoordeelt op basis van de aangeleverde competentiebewijzen of de aanvraag ontvankelijk kan worden verklaard of niet.
 3. Na de ontvankelijkheidscheck laat het CL de kandidaat weten of de aanvraag al dan niet in behandeling kan worden genomen.
  1. Indien het CL de aanvraag nog niet ontvankelijk verklaart, neemt het CL per mail contact op met de kandidaat en legt uit wat er ontbreekt c.q. aangevuld moet worden. Zodra het gevraagde is aangevuld, wordt de procedure voortgezet.
  2. Indien het CL de aanvraag niet ontvankelijk verklaart, wordt de kandidaat daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en stopt de procedure. Deze uitspraak is bindend; hiertegen kan geen bezwaar worden ingediend. Het staat de kandidaat vrij alsnog de reguliere EVC-procedure te doorlopen.
  3. Indien het CL de aanvraag wel ontvankelijk verklaart, wordt deze doorgestuurd naar de assessoren. Het CL stelt de kandidaat daarvan op de hoogte en laat weten welke instelling de beoordeling op zich neemt (inclusief contactgegevens) en wie de assessoren zijn. Het CL stuurt een email naar de penningmeester email met het verzoek om een factuur voor 1030 euro te sturen naar de kandidaat. De penningmeester stuurt dan een factuur voor het bedrag van 1030 euro naar de kandidaat. De kandidaat maakt dit bedrag onder vermelding van de naam van de kandidaat, ‘Beoordeling TAP’ en factuurnummer over naar rekening NL82TRIO0379439670 t.n.v. BVNT2.
 4. De kandidaat maakt een opname in lage resolutie van een door hem/haar gegeven (online) groepsles (geen toetsles) van één klokuur, gericht op NT2 (geen ONA o.i.d.), waarin zowel klassikale onderdelen als groepswerk zichtbaar zijn. Let erop dat de cursisten toestemming hebben gegeven voor opname (zie: Voorbeeld Toestemming Lesopname Certificering Docent NT2). In de video-opname moeten zo veel mogelijk aspecten van de te beoordelen competenties (A2, A4, B1, B4) zichtbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat om de assessoren via de lesopname en in het gesprek van zo veel mogelijk bewijs voor deze competenties te voorzien. De kandidaat zet de opgenomen les op een afgeschermde plek op YouTube (op Google zijn allerlei instructiefilmpjes te vinden waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe dat moet). De kandidaat stuurt de assessoren een link naar de betreffende YouTube-pagina, vergezeld van informatie over de lesgroep, de lesopzet en een reflectie op de gegeven les (zie documenten onderaan deze pagina)
 5. De assessoren beoordelen de opgenomen les aan de hand van competenties A2, A4, B1 en B4 van het document Competentieprofiel & Certificering van docenten NT2. Dit gaat op dezelfde wijze en volgens dezelfde criteria als bij de standaard EVC-procedure. Zij laten de kandidaat weten wanneer en via welk medium het online criteriumgerichte interview (CGI) van 60 minuten kan plaatsvinden. Tijdens het CGI wordt ingegaan op zowel de lesopname, de inhoud van de ondersteunende documenten als op andere aspecten van de bovengenoemde competenties. Na afloop van het CGI stellen de assessoren op basis van de opgenomen les, de aangeleverde gegevens en het CGI een oordeel op over de kandidaat.
 6. De assessoren geven binnen twee weken na het assessment hun oordeel, vergezeld van een korte rapportage, per mail door aan de kandidaat. Het CL ontvangt een kopie van het oordeel (niet van de rapportage).
  1. Indien het oordeel negatief is, kan de kandidaat niet opnieuw de TAP-procedure doorlopen. Indien gewenst kan de kandidaat alsnog gebruik maken van de reguliere EVC-procedure.
  2. Indien het oordeel positief is, stuurt het CL het Certificaat competent docent NT2 op basis van de Tijdelijke Alternatieve EVC-Procedure (TAP) binnen een maand na het verstrekte oordeel door naar de kandidaat. De kandidaat dient vervolgens zelf voor opname in het beroepsregister van de BVNT2 te zorgen.

Evenals de ontvankelijkheidsverklaring van het CL is het oordeel van de assessoren bindend; hiertegen kan geen bezwaar worden ingediend. Indien de kandidaat van mening is dat er procedurele fouten zijn gemaakt, kan hij/zij binnen een maand een klacht indienen bij de instelling van de hoofdassessor door wie de kandidaat is beoordeeld.