Word lid!
Berichten voor de leden

Een BVNT2-toelichting over het beroepsregister, vanwege veel onbegrip en misverstand

Ter inleiding

Er is in de wereld van Inburgering en Educatie enige onrust ontstaan, omdat werkgevers hun NT2-docenten nu opdragen om zich in te schrijven in het Beroepsregister NT2-docenten en er bij zeggen dat ze anders hun baan verliezen. De BVNT2 is daar erg van geschrokken en wil op alle mogelijke manieren daartegen bezwaar aantekenen.

Het is algemeen bekend dat de Nederlandse overheid nooit een echte beroepsopleiding voor NT2-docenten heeft gewild. De meeste NT2-docenten hebben zelf het initiatief genomen om zich voor een vakopleiding aan te melden om daarmee een beroepskwalificatie te behalen. Soms hebben werkgevers een bijdrage geleverd, maar de meeste NT2-docenten hebben hun opleiding gewoon zelf betaald.

In 2004 heeft de toen juist opgerichte Beroepsvereniging voor NT2-docenten het initiatief genomen om een Competentieprofiel voor NT2-docenten te laten ontwikkelen. Dat competentieprofiel is door de werkgroepen van de BVNT2 en door honderden werkzame NT2-docenten beoordeeld en op de ledenvergadering van de BVNT2 aangenomen. Iedereen was opgetogen. Er kwam immers voor het eerst een standaard voor de beschrijving en beoordeling van de vakbekwaamheid van NT2-docenten. En dat was niet voor niets: Nederland had een minister die in het openbaar zei dat anderstaligen net zo goed Nederlands konden leren bij de groenteman!

De lerarenopleiders die in die tijd vakopleidingen voor NT2-docenten verzorgden, hebben hun opleidingen aangepast en uitgebreid, en daarmee de standaard overgenomen. Dat gebeurde in 2005. Binnen de beroepsvereniging is toen een discussie op gang gekomen over de vraag of alle NT2-docenten van dat moment dan opnieuw een opleiding zouden moeten gaan volgen om te laten zien dat ze ook echt aan de standaard voldeden.  Veel NT2-docenten hadden immers allerlei soorten trainingen en scholing gevolgd en zich ook in een jarenlange onderwijspraktijk verder ontwikkeld. Daarom heeft het bestuur van de BVNT2 het initiatief genomen om een EVC-procedure te laten ontwerpen:  1. op basis van het competentieprofiel NT2-docent, 2. op basis van de competentiebeschrijvingen voor het onderwijs (SBL, later verankerd in de Wet BIO) en 3. op basis van de toen geldende landelijke spelregels voor EVC-erkenning. Met een EVC-procedure konden immers alle werkzame NT2-docenten met verschillen in achtergrond, in ervaringen en in bijscholing, toch bewijzen dat ze voldeden aan minimaal dezelfde standaard. De eerste certificaten zijn in 2005 uitgereikt. Inmiddels hebben ruim 700 NT2-docenten zo’n certificaat bekwaam NT2-docent via het EVC-systeem verworven.

De BVNT2 heeft er vanaf het begin principieel voor gekozen de beoordeling van de vakbekwaamheid niet intern of zelf uit te voeren, maar uit te besteden bij de post-bachelor NT2-lerarenopleidingen van het HBO en WO. Destijds was dat overigens een eis volgens het Europese Dublinakkoord. De beoordeling van de vakbekwaamheid van de ervaren NT2-docenten is dus belegd bij de instanties die daarvoor waren opgericht: de NT2-lerarenopleidingen. En zij moeten ook aan de algemene EVC-vereisten voldoen. Daarmee wilde de BVNT2 ook bereiken dat iedereen zou zien dat opleidingen de standaard zowel in de opleiding, als in de EVC-erkenning, konden handhaven. Beide certificaten zouden gelijkwaardig  moeten zijn.

 

Het beroepsregister

De EVC-gecertificeerde docenten konden aangemeld worden voor het EVC-docentenregister van de BVNT2, dat vanaf 2005 op de BVNT2-website heeft gestaan. Vanuit de lerarenopleidingen en vanuit leden van de BVNT2, is al jaren gepleit voor het uitbreiden van dat register met de namen van de NT2-docenten die in of na 2005 aan een reguliere NT2-docentenopleiding een bekwaamheidscertificaat hebben behaald. De ledenvergadering van de BVNT2 heeft dat uitgangspunt in 2018 overgenomen. De lerarenopleidingen hebben vervolgens hun oud-studenten uitgenodigd zich aan te melden bij het BVNT2-beroepsregister. Het beroepsregister verenigt nu dus de beide stromen gecertificeerde NT2-docenten die hebben aangetoond aan de standaard van de vakbekwaamheid te voldoen. Daarvan zijn er in Nederland inmiddels naar onze schatting ongeveer 2000 NT2-docenten (700 EVC-gecertificeerden; ongeveer 1300 na 2005 afgestudeerden van HBO-WO NT2-docentenopleidingen).

 

Bekwaamheidsbewijs en bevoegd-verklaring

In het reguliere primair en voortgezet onderwijs in Nederland is het gewoon om van een leraar te melden dat hij of zij bekwaam is voor een vak, en daarmee ook bevoegd is om er in les te geven. Voor schooldirecties, voor vakbonden en voor de onderwijsinspectie is deze wettelijke basis van groot belang. Bij NT2 ontbreekt die reguliere of wettelijke verbinding tussen beide begrippen.

De BVNT2 heeft met het competentieprofiel voorzien in een standaard voor de bekwaamheidsbeoordeling. Daartoe waren de bovenstaande maatregelen en afspraken bedoeld.

De BVNT2 gaat helemaal niet over bevoegd verklaren. Dat doen de minister, de werkgever, de bestuurder en bij Inburgering doet Blik op Werk (BOW) dat. De afgelopen jaren heeft BOW heel veel NT2-docenten bevoegd verklaard. Waarschijnlijk zijn dat allemaal bekwame NT2-docenten, maar zij kunnen dat nog niet aantonen. Nu BOW besloten heeft in het vervolg alleen maar naar het beroepsregister te kijken, ontstaat er voor BOW een probleem. Hoe kunnen eerder bevoegd verklaarde docenten nu ineens niet bevoegd zijn.

Het bestuur van de BVNT2 heeft dit dilemma aan de orde gesteld in een overleg met BOW. Het bestuur heeft gevraagd om een overgangsregeling die recht doet aan eerder door BOW gewekte verwachtingen bij NT2-docenten en hun werkgevers. BOW denkt na over een oplossing hiervoor.

 

Ledenraadpleging

Op de algemene ledenvergadering van de BVNT2 is het hierboven genoemde dilemma ook aan de orde geweest. Enkele docenten hebben zich verenigd in een werkgroep die zich buigt over een voorstel voor een pardonregeling. Het bestuur is daar vooralsnog geen groot voorstander van. In de eerste plaats omdat er dan wordt afgeweken van het beleid dat tot nu toe gericht is op het handhaven van de standaard. In de tweede plaats doet dat onrecht aan al de NT2-docenten die in het verleden geld, tijd en energie hebben vrij gemaakt om een EVC-certificaat te halen, door op een objectieve, inhoudelijke wijze te laten beoordelen of zij voldoen aan de bekwaamheidseisen.  In de derde plaats omdat nog niet duidelijk is, en uiteindelijk misschien ook niet goed te verdedigen is, voor wie er dan wel een afwijkende regel moet komen, en voor wie niet. We kunnen toch niet eindigen in een situatie dat iedereen die van zichzelf zegt dat hij of zij een bekwame docent is, een plaats in het register kan innemen. Dan zijn we weer terug bij de eerder genoemde groenteman, en dat zou de BVNT2 toch niet moeten willen.

Er komt op korte termijn een ledenvergadering om over dit onderwerp en over ingebrachte voorstellen van leden te oordelen. Want de BVNT2 voelt zich, vooralsnog, de belangenbehartiger en de vertegenwoordiger van alle NT2-docenten.

 

Namens het bestuur,

Frieda van den Hout,

Simon Verhallen