Word lid!

Aan de leden van de BVNT2; over Resultaten Inburgering

Actualiteiten

Ministerie maakt resultaten Inburgering bekend.

Aan de leden van de BVNT2; over Resultaten Inburgering Hieronder, vers van de pers, een overzicht van de resultaten van de Inburgering van de afgelopen jaren. We geven hier enkele observaties waarvan de meeste het bestuur ernstig verontrusten.

1.We kunnen niet zien op welk niveau het examen voor de inburgering (voldaan) is afgelegd: Inburgeringsexamen op A2 of Staatsexamen NT2 PI (B1) of PII (B2). We hopen wel dat DUO over die gegevens beschikt en dat de minister daar dan de volgende rapportage iets over kan zeggen.

2. We zien dat gezinsmigranten veel succesvoller zijn, bijna 80% van cohort 2013 heeft binnen de tijd aan de verplichtingen voldaan; voor asielmigranten is dat 57%. 3. Bij cohort 2014 heeft nog bijna de helft van de asielmigranten (44%) en een kwart van de gezinsmigranten (26%) niet aan de inburgeringsplicht voldaan, terwijl de termijn formeel al verstreken is.

3. Ook zien we dat er veel meer asielmigranten (2013: 21 %) dan gezinsmigranten (3%) ontheven worden na het aantonen van geleverde inspanning.

4. In 2014 heeft 18% van de asielmigranten al ontheffing gekregen vanwege geleverde inspanning, terwijl van dat cohort 46% nog niet aan een beoordeling voldaan/ontheven is toegekomen. Onze verwachting is dat van die groep van 46 % een substantieel deel uiteindelijk met ontheffing geleverde inspanning aan de inburgeringsplicht zal gaan voldoen. We zien hier een trend die ook in het land waarneembaar is: een groeiende groep asielmigranten volgt een niet voor hen bedoelde “sluiproute” om aan de inburgering te voldoen.

De oplossing ontheffing wegens aantoonbare inspanning was bedoeld als een laatste redmiddel voor de lagergeschoolden die vast raken of een plafond bereikt hebben in de ogen van de wetgever. Ook voor deze, oorspronkelijk bedoelde groep, is deze manier om het taaltraject af te sluiten een weinig verheffende; men moet eerst een heleboel examens met een negatief gevolg afleggen. Beter ware het als deze groep laaggeletterden op de een of andere manier een passende traject zouden kunnen volgen en met een echt diploma konden afzwaaien. Een echte serieuze stap naar participatie.

Volgens het BVNT2-bestuur zien we een onwenselijke ontwikkeling op gang komen. We hebben dit onderwerp tijdens ons overleg op SZW aan de orde gesteld. Het ministerie komt er op terug. We hebben ook onder de aandacht gebracht dat de inburgering voor laaggeletterden en ongeletterden echt anders moet. En voor een ombuiging van de wetgeving voorstellen aangedragen.

 

Bestuur BVNT2

 

De resultaten van Inburgering en ontheffingen van cohort 2013 en 2014

Cohort 2013 Peildatum 1-1-2018 Totaal Asiel Gezin Overig
Totaal 9.450 4.770 4.015 665
Voldaan 6.328 (67%) 2.717 (57%) 3.165 (79%) 446 (67%)
Ontheven 1.198 (13%) 985 (21%) 115 (3%) 98 (15%)
Medisch 231 (2%) 112 (2%) 59 (1%) 60  (9%)
Geleverde inspanning 962 (10%) 873 (18%) 53 (1%) 36 (5%)
Overig 5 (0%) 0 (0%) 3 (0%) 2 (0%)
Nog inburgeringsplichtig 1.924 (20%) 1.068 (22%) 735 (18%) 121 (18%)

 

Cohort 2014 Peildatum 1-1-2018 Totaal Asiel Gezin Overig
Totaal 17.296 10.380 6.397 519
Voldaan 9.673 (56%) 4.753 (46%) 4.594 (72%) 326 (63%)
Ontheven 1.291 (7%) 1.097 (11%) 148 (2%) 64 (9%)
Medisch 239 (1%) 144 (1%) 64 (1%) 31  (6%)
Geleverde inspanning 1.047 (6%) 953 (9%) 79 (1%) 15 (3%)
Overig 5 (0%) 0 (0%) 5 (0%) 0 (0%)
Nog inburgeringsplichtig 6.332 (37%) 4.530 (44%) 1.655 (26%) 147 (28%)

 

Toelichting bij de tabel:

1.Voldaan:
Inburgeringsdiploma of diploma staatsexamen NT2 gehaald of vrijstelling verkregen vanwege een vrijstellend diploma, getuigschrift of certificaat.

2.Ontheven:

• Medisch: Ontheven vanwege psychische, lichamelijke of verstandelijke beperkingen.
• Geleverde inspanning: Als iemand minstens 600 uur les heeft gevolgd (bij een opleidingsinstelling met het Blik op Werk-keurmerk) en tenminste vier keer geprobeerd heeft om het examen te halen, maar niet is geslaagd, kan ontheffing «wegens aantoonbaar geleverde inspanning» worden verleend.
• Overig: Ontheffing omdat de inburgeringsplichtige aantoonbaar al voldoende ingeburgerd is.

 

3. Nog inburgeringsplichtig:

– Nog niet aan het einde van de termijn (bijvoorbeeld vanwege een verlenging);
– Inburgeringstermijn is overschreden en DUO beoordeelt de verwijtbaarheid van de overschrijding (de inburgeringsplichtige heeft de gelegenheid om aanvullende informatie te leveren waaruit blijkt dat er recht bestaat op een (aanvullende) verlenging of ontheffing);
– Inburgeringstermijn is niet-verwijtbaar overschreden (de inburgeringsplichtige heeft minimaal 300 uur les gevolgd bij een opleidingsinstelling met Blik op Werk-keurmerk en alle niet behaalde examens ten minste twee keer afgelegd. De inburgeringsplichtige krijgt geen boete en een verlenging van maximaal twee jaar om alsnog het examen te halen;
– Inburgeringstermijn (inclusief verlengingen) is verwijtbaar overschreden (de inburgeringsplichtige heeft minder dan 300 uur les gevolgd of minder dan twee examenpogingen gedaan). De inburgeringsplichtige krijgt een boete en een nieuwe termijn van twee jaar om alsnog het examen te halen. Opgave Minister van Sociale Zaken, Februari 2018.