23 juni 2023

Programma BVNT2-conferentie VRIJDAG

Lezing: NT2 beroepsgericht digitaal open leermateriaal

Pascal Koole

Inspirerend voorbeeld: ROC van Amsterdam-Flevoland heeft een professioneel multimediaal content team. In co-creatie met NT2 docenten wordt gewerkt aan een open en gratis toegankelijke digitale collectie beroepsgericht leermateriaal. Pascal Koole vertelt hoe deze co-creatie werkt (succesfactoren). Om tot een landelijke collectie te komen wordt de samenwerking opgeschaald met meerdere mbo-scholen.

 

Lezing: Vernieuwingen in het Inburgeringsexamen Spreken A2

Margot Mol & Loes van den Heuvel

Cito is vanaf september 2021 verantwoordelijk voor het onderdeel Spreken van het Inburgerings-examen. Wat gaat er veranderen bij het onderdeel Spreken en wat vindt het veld daarvan? We hopen op een inspirerende discussie!

 

Lezing: ANT2-cursisten over taalleren: wat helpt en wat belemmert hen?

Kaatje Dalderop

In deze presentatie zal ik de resultaten delen van een interview-studie onder 30 alfabetiseringscursisten, afkomstig uit Syrië en uit Eritrea. Gebaseerd op de verhalen van leerders identificeer ik helpende en belemmerende factoren en enkele lessen voor de praktijk.

 

Lezing: Broodfonds, regel iets voor je arbeidsongeschiktheid

Jos van Bussel

Als ondernemer moet je zelf iets regelen voor als je uitvalt door ziekte of een ongeval en dan geen inkomen meer hebt. Veel mensen hebben gekozen voor een Broodfonds. Wat is een Broodfonds, hoe werkt het, wanneer kun je meedoen? We vertellen je alles over het Broodfonds. Ook helpen we je als je met een Broodfonds mee wilt doen! Stel je vragen en kom naar de lezing!

 

Lezing: Waarom naast i + 1, ook i – 1 belangrijk kan zijn: aandacht voor grammatica en uitspraak in de les

Chrissy Hosea

De alom bekende input hypothesis van Stephen Krashen zegt ons iets over het gewenste niveau van de taalinput voor leerders. Maar hoe zit het met de spreektaken die we leerders voorleggen? Hoe kunnen we leerders helpen voldoende aandacht te schenken aan de correctheid van vormelijke aspecten (grammatica & uitspraak) van de taal? En wat voor implicaties heeft dit voor ons onderwijs?

 

LezingVernieuwing zelfstudiemateriaal KNS

Merlijn van Issum & Loes van den Heuvel

Cito ontwikkelt nieuw lesmateriaal voor KNS voor inburgering in het buitenland in de vorm van een webapplicatie. Dit oefenmateriaal kan ook heel goed gebruikt worden in de lessen KNM. Tijdens deze presentatie laten we de webapplicatie zien en lichten deze toe.

 

Workshop: Buitenschools leren: een makkelijk format en concrete uitwerkingen

Vita Olijhoek

Cursisten leren de taal beter als ze hem buiten de klas ook gebruiken. In de Wet Inburgering neemt participeren een prominente plaats in. Buitenschools leren is ruimer dan alleen spreken, dus bied de cursisten ook opdrachten om te luisteren, lezen en schrijven buiten de les. We bespreken het belang van buitenschools leren en hoe je het een plek geeft in je les.

 

Workshop: Duale inburgering: gesprekken in de praktijk

Bregje Kaars Sijpesteijn & Anne Marije de Goeijen

Duaal inburgeren is de wisselwerking tussen het taalgebruik in de praktijk en voorbereiding op en terugkoppeling in de les. Hoe kun je gespreksvaardigheid specifiek voor de werkvloer oefenen? In deze workshop geven we handvatten met behulp van Vakgesprekken, zodat je cursisten snel met routines en standaardzinnen op de werkvloer uit de voeten kunnen en zelfvertrouwen krijgen.

 

Workshop: Ervaar de uitspraak van het Nederlands – een interactieve reis langs prosodie en klanken

Marieke Goedegebure

Tijdens deze interactieve workshop ervaar je de verschillende aspecten van de Nederlandse uitspraak aan den lijve. Elk aspect – ritme, klemtoon, intonatie, verbonden spraak, klinkers, medeklinkers – wordt toegelicht en vergeleken met andere talen. Ook komt de didactiek van het verbeteren van de verstaanbaarheid van NT2-cursisten aan bod.

 

Workshop: Hoe maak je goede schrijfopdrachten op B1niveau?

Arfur Tegelaar

Het is een interactieve workshop waarin aan de hand van voorbeelden en de werkwijze van Bureau ICE wordt uitgelegd hoe deelnemers zelf goede schrijfopdrachten op B1 niveau kunnen maken. Deelnemers gaan ook zelf aan de slag met het maken van schrijfopdrachten en het geven van feedback op de schrijfopdrachten van andere deelnemers.

 

Workshop: Woordenschatverwerving

Marilene Gathier & Dorine de Kruyf

De deelnemer doet mee aan een experiment om vaktaalwoorden te verwerven en herhalen, zodat hij zelf ervaart hoe woordenschatverwerving plaatsvindt. Verder krijgt hij theorie over woordenschatverwerving, geïllustreerd met voorbeelden uit onze methode Woorden in context.

 

Workshop: Zelf aan de slag met intervisie

Onno ter Haar

In je werk als NT2-docent duiken er voortdurend nieuwe uitdagingen op. Hoe kun je de cursisten activeren, hoe houd je rekening met verschillen in de klas? Etc. In de workshop ga je op een gestructureerde manier met een groepje casussen uit de lespraktijk uitwisselen. Je ervaart hoe bij intervisie de kracht van de groep gebruikt wordt om op nieuwe manieren naar praktijkproblemen te kijken.

 

WorkshopVerbeteren van verstaanbaarheid: wat speelt er nu en wat willen we voor de toekomst?

Marjolein Wilschut

In het eerste deel delen we de eerste resultaten uit ons onderzoek VerstaaNT2, dat gaat over het verbeteren van verstaanbaarheid bij NT2-leerders. Wat zijn de huidige ervaringen van NT2-docenten, taalvrijwilligers, logopedisten en NT2-leerders met het verbeteren van uitspraak en verstaanbaarheid? In het tweede deel staat: ‘Wat willen we veranderen en wat hebben we daarvoor nodig?’ centraal. Met behulp van actieve werkvormen kunnen jullie je input geven.

 

Workshop: Cursisten motiveren met de Four Tendencies van Gretchen Rubin

Vika Lukina

Waar hebben je cursisten meer baat bij, een strakke planning of juist veel vrijheid? Dit is een voorbeeld van een vraag die je mogelijk kan beantwoorden m.b.v. de Four Tendencies van Gretchen Rubin. Dit raamwerk geeft inzicht in hoe jijzelf en anderen omgaan met verwachtingen. In de workshop leer je hoe je deze kennis kunt inzetten om cursisten te motiveren en ze te helpen hun doelen te behalen. Ook leer je welke rol de Four Tendencies spelen in communicatie met je cursisten.

 

WorkshopStaatsexamen onderdeel Lezen I – niveau B1 telt mee

Myrthe van Velzen & Kelly Blom

Door de nieuwe wet Inburgering verschuift de focus naar niveau B1. In deze workshop laten we zien hoe het Staatsexamen onderdeel Lezen I (niveau B1) is opgebouwd en wat u en uw cursisten kunnen verwachten. We gaan aan de slag met de verschillende soorten teksten en vragen.

 

Workshop: Ervaringen uitwisselen over de Z-route

Annemarie Nuwenhoud

In deze workshop krijg je de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen over de Z-route. Wat gaat goed in het werken met analfabete en laaggeletterde inburgeraars? Hoe gaat het met alfabetiseren, participatie en praktijkgericht leren? En waar loop je tegenaan? Aan de hand van een paar activerende werkvormen (ook te gebruiken in je eigen lessen) gaan we met elkaar in gesprek.

 

WorkshopIedereen aan het woord: Werkvormen om het spreken te stimuleren

Lotte Minnema

Hoe krijg je cursisten aan het spreken? En hoe breng je variatie aan? Het oefenen van spreekvaardigheid in de les vraagt het nodige van de docent. In deze workshop maken we kennis met een aantal motiverende werkvormen voor spreekvaardigheid. Ze zijn op diverse niveaus en bij verschillende thema’s te gebruiken.

 

Workshop: Voorbereiding op het staatsexamen NT2 onderdeel Schrijven I

Willemijn van den Berg & Sven Hendrikse

Door de nieuwe wet Inburgering verandert de invulling van de NT2-lessen, aangezien de focus zal verschuiven naar niveau B1. Niveau B1 correspondeert met het Staatsexamen Nt2 programma 1. In deze workshop laten we zien hoe het schrijfexamen is opgebouwd en wat u en de kandidaten kunnen verwachten. We gaan aan de slag met de verschillende soorten opdrachten en beoordelingsmodellen.

 

Workshop: Gecijferdheid

Vincent Jonker & Monica Wijers

Gecijferdheid is de vaardigheid om in het dagelijks leven en in het beroep goed te kunnen werken met getallen en berekeningen, als onderdeel van het oplossen van gangbare en minder gangbare vraagstukken. Het gaat om rekenvaardigheden en om probleemoplossingsvaardigheden. Gecijferdheid is een belangrijk onderdeel van geletterdheid. In de workshop kijken we naar voorbeelden van gecijferdheid.

 

Workshop: Hoe film en podcast maken het NT2 onderwijs kan versterken

Hemmo Bruinenberg

Common Frames ontwikkelt en organiseert mediaprojecten in het nieuwkomersonderwijs waarbij het zelf maken van media het uitgangspunt is. Een maakproces draagt spelenderwijs bij aan actieve taalontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het presenteren en acteren voor de camera of microfoon, het interviewen van mensen in jouw omgeving en het communiceren met anderen. Een waardevolle aanvulling!