Word lid!

Doelstellingen en relatie tot commerciëlepartijen

Over de BVNT2

Ieder vak heeft een beroepsvereniging en een erkend diploma. NT2, met een groot werkveld in de beroeps- en volwasseneneducatie en in het voortgezet onderwijs, had dat lange tijd niet. Dat is echter veranderd. Na een korte periode van voorbereiding is op 28 januari 2003 de beroepsvereniging van docenten NT2 opgericht.

 

Waar wil de beroepsvereniging zich mee bezig houden?

informatie-uitwisseling
Een website met informatie, publicaties in LES en andere vakbladen, een archief, onderlinge informatie-uitwisseling (lesideeën, lesmateriaal) op ‘virtuele ontmoetingsplaatsen’, een discussieplatform, studiewerkgroepen rond bepaalde actuele thema’s, attenderen op nieuwe publicaties en lesmateriaal en zo verder.

belangenbehartiging
opstellen van kwalificaties voor NT2-docenten, registratie als erkend docent, fungeren als aanspreekpunt en gesprekspartner van politiek en overheidsinstanties, als trefpunt voor docenten, afnemers (cursisten / studenten) en instellingen, als belangenbehartiger van het NT2 vakgebied.

deskundigheidsbevordering
ondersteuning bij scholings- en ontwikkelingsvragen, visie-ontwikkeling, NT2-(na)scholingsaanbod in kaart brengen, studiedagen en NT2-conferentie (mede)organiseren, studiereizen, collega’s informeren over recent onderzoek.

 

Werkgroepen
De vereniging kent een groot aantal actieve leden. Een deel daarvan heeft de krachten gebundeld in werkgroepen rond thema’s die actueel zijn of waar zij specifieke deskundigheid in hebben. Leden kunnen zich altijd aansluiten bij een werkgroep of het initiatief nemen tot een nieuwe werkgroep. De vereniging probeert in alle werkgroepen zowel leden uit Vlaanderen als Nederland te krijgen.

Neem contact op met de voorzitter of stuur een mail naar de secretaris van de BVNT2 bestuur@bvnt2.org als u mee wilt doen of een idee heeft voor een nieuwe werkgroep.

Meer informatie over de verschillende werkgroepen vindt u hier.

 

Ledenadministratie
(o.m. voor adreswijzigingen en overige zaken m.b.t. uw lidmaatschap) Saskia Lamaker mail.

 

De nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per zes weken. In de Nieuwsbrief worden berichten geplaatst uit de Vereniging, maar ook over actuele (politieke) ontwikkelingen in het NT2 veld of de inburgering.

De redacteur is Anouk Heitzman mail.

 

De website
Voor informatie over allerlei aspecten van de Beroepsvereniging is er de website die wordt onderhouden door Koen Blaauw en Marijn Pool mail.

 

Bestuur
Voorzitter Vacant
Penningmeester Vacant
Secretaris Lidy Zijlmans mail
Bestuurslid Wietske Zwaagstra mail
Bestuurslid Esther Dorsman mail
Bestuurslid Marina van Linschoten mail
Bestuurslid Vlaanderen Vacant

 

Contactpersonen
De vereniging probeert bij elke school, ROC-afdeling of taalaanbieder een contactpersoon te vinden, die ter plaatse collega’s informeert, brochures en affiches verspreidt, en zo meer. Als u contactpersoon voor uw school, afdeling of team wilt zijn, stuurt u dan een mail aan de secretaris bestuur@bvnt2.org.
Voor een uitgebreide lijst van contactpersonen zie onder Contact.

 

Lid worden
Klik rechtsonder op de knop ‘lid worden’ en vul de verplichte velden in. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een factuur. U kunt na uw aanmelding direct gebruik maken van de site.

 

Contributie (september – september):

 • Voor NT2-docenten die een aanstelling hebben of hebben gehad in BVE, VO, HBO, WO en Inburgering €50,-
 • Voor belangstellenden (werkzaam in of rondom het NT2-onderwijs, maar niet als NT2-docent): €50,-
 • Voor personen die een opleiding tot NT2-docent volgen: een aspirant-lidmaatschap voor de periode van 1 jaar: €25,-
 • Leden ontvangen elk jaar een uitnodiging om de contributie te betalen op bankrekening NL82TRIO0379439670 t.n.v. BVNT2.

Lid worden voor een gedeelte van een jaar is niet mogelijk

 

Statuten
Hier zijn de Statuten BVNT2 te downloaden.

 

De BVNT2 en commerciële partijen.

Aanleiding
Met de regelmaat van de klok bereikt het bestuur of één van de werkgroepen een verzoek van een uitgever of andere organisatie tot samenwerking of medewerking. De BVNT2 is enerzijds blij met deze verzoeken, omdat de belangen van deze organisaties niet zelden overlappen met de doelstellingen die de BVNT2 zich gesteld heeft. Anderzijds wil de BVNT2 haar onafhankelijkheid bewaken en voorkomen dat partijen zich achtergesteld voelen bij andere –wellicht concurrerende -partijen.
In deze notitie worden de  uitgangspunten van het beleid t.a.v. commerciële partijen op een rij gezet.. Bestuur en werkgroepen kunnen hun besluiten toetsen aan de onderstaande richtlijnen.


Richtlijnen

 1. Wanneer een activiteit van de vereniging gesponsord wordt, is voor leden/deelnemers duidelijk welke organisatie(s) als sponsor optreden. De sponsor wordt in deze gevallen als zodanig vermeld in aankondigingen, nieuwsbrieven, programma’s etc.
 2. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitingen en activiteiten van een sponsor.
 3. De vereniging streeft ernaar alle commerciële partijen op een gelijke manier te behandelen.
 4. Het bestuur kan besluiten een ideële organisatie een gratis sponsoractiviteit toe te kennen.
 5. Bij ongesponsorde activiteiten wordt de schijn vermeden dat een commerciële partij betrokken is. Er wordt slechts gebruik gemaakt van de BVNT2-huisstijl.Als verzendadres en retouradres wordt het adres van de vereniging gebruikt of van een van de bestuursleden of werkgroepsleden. .
 6. Als een (on)gesponsorde activiteit voor commerciële partijen interessante informatie oplevert, wordt deze informatie aan alle partijen op dezelfde wijze ter beschikking gesteld en openbaar gemaakt, o.m. via de website.
 7. Commerciële partijen kunnen tijdens activiteiten van de vereniging slechts flyers of ander promotiemateriaal uitdelen nadat toestemming is verkregen van de organiserende werkgroep dan wel het bestuur.
 8. Het adressenbestand van de vereniging wordt nooit aan andere partijen ter beschikking gesteld.
 9. Commerciële organisaties kunnen geen gebruik maken van het adressenbestand van de vereniging. Bij een verzoek (verzending via het adressenbestand van de vereniging) van een niet-commerciële, ideële organisatie beslist het bestuur van de vereniging. Het bestuur houdt bij deze beslissing voor ogen wat het belang van de leden is (overwegingen van privacy vs. de waarde van de informatie).
 10. Op de website van de vereniging worden geen boodschappen van commerciële partijen door de vereniging gepubliceerd. Commerciële partijen kunnen wel –net als alle andere bezoekers van de website- mededelingen of oproepen plaatsen op daartoe bestemde onderdelen van de website, zoals het prikbord.
 11. Wanneer er sprake is van gesponsorde koppelingen op de website, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.
 12. De vereniging behoudt zich het recht voor om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere partijen (na goedkeuring door het bestuur). Dit betekent geenszins een voorspraak of kwaliteitserkenning van die andere partij. De partner wordt als medeorganisator aangekondigd en kan in publicaties van het evenement zijn logo en naam naast die van de BVNT2 zetten
 13. Het is ook mogelijk dat de vereniging een samenwerkingsverband aangaat met een andere partij als kennispartner. In dat geval wordt die partij als kennispartner aangekondigd en heeft ze niet automatisch het recht om haar logo en naam in publicaties naast die van de BVNT2 te zetten.

Richtlijnen