08 – 03 – 2023

Privacybeleid

Nieuwe wet AVG:

Als vereniging BVNT2 (Beroepsvereniging voor Docenten NT2) leveren wij diensten aan onze leden. Hiervoor hebben we als BVNT2 persoonsgegevens nodig. Wat we als BVNT2 met deze gegevens doen, staat in deze privacyverklaring op onze website, gericht op onze leden. Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht (verantwoordingsplicht en uitvoeringsplicht). De nieuwe privacywetgeving (AVG) is in mei 2018 in werking getreden en vervangt de Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP). Onder de nieuwe wet AVG wordt de bescherming van persoonsgegevens strenger. In deze nieuwe wet wordt gevraagd aan organisaties om hun databeveiliging en gegevensverwerking in kaart te brengen en praktisch goed uit te voeren, zodat persoonsgegevens bewaakt worden volgens de nieuwe eisen. Wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daarom vraagt, zal de BVNT2 duidelijk moeten kunnen maken welke persoonsgegevens wij in ons systeem hebben opgenomen en waarom, hoe lang we deze gegevens bewaren en hoe het eventueel delen van gegevens met derden is geregeld. Voor de verantwoordingsplicht moet de BVNT2 voortaan kunnen aantonen welke technische en organisatorische maatregelen er zijn genomen voor de beveiliging van persoonsgegevens. Onder de AVG mogen persoonsgegevens alleen verwerkt en bewaard worden met toestemming van de persoon zelf. Dit doet de BVNT2 door haar leden eenmalig (bij lid worden en/of na in werking treden van de AVG) hierom te vragen. Leden hebben het recht om gegevens te laten verwijderen en kunnen dit doen door daartoe een verzoek in te dienen. In deze Privacyverklaring staat hoe het een en ander en het bovenstaande door de BVNT2 gedaan wordt en hoe een lid een verzoek tot verwijderen van gegevens kan indienen. In de verklaring staat aangegeven hoe de gegevensverwerking bij de BVNT2 verloopt, van verwerken van gegevens door (digitale) toepassingen, website tot nieuwsbrief. De Privacyverklaring is ook te gebruiken voor persoonsgegevens die we offline verzamelen. Bijvoorbeeld gegevensverzameling via de telefoon of schriftelijk. In onderstaande Privacyverklaring heeft de BVNT2 getracht zo goed en volledig mogelijk te voldoen aan de eisen die de nieuwe wet AVG stelt.

Update privacyverklaring:

De BVNT2, Beroepsvereniging voor NT2 docenten, gevestigd aan Stationsweg 29, 4205 AA Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Website: www.bvnt2.org

Adres: Stationsweg 29, 4205 AA te Gorinchem
E-mailadres: secretariaat@bvnt2.org

Binnen de BVNT2 heeft het bestuur de rol van Functionaris Gegevensbescherming op zich genomen. Het bestuur van de BVNT2 is voor vragen omtrent privacy en de Privacyverklaring te bereiken via secretariaat@bvnt2.org o.v.v. Privacy.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De BVNT2 verwerkt je persoonsgegevens, zodat je gebruik kunt maken van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld opleiding/certificering/EVC-procedure-gegevens voor het NT2-docentenregister
 • De door jou bijgewoonde activiteiten van de BVNT2
 • Betaalgegevens zoals bankrekeningnummer en/of factuuradres
 • Gegevens die je zelf verstrekt op het forum op de BVNT2-website of via email aan het secretariaat/werkgroepen/bestuur

 

Nieuwsbrieven:

Als lid van de BVNT2 ontvang je geregeld nieuwsbrieven die betrekking hebben op jouw beroepsgroep. Via het secretariaat van de BVNT2 kun je aangeven of je al dan niet specifieke informatie wil ontvangen of uit de nieuwsbrief-maillijst wilt worden verwijderd.

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, noch andere gevoelige persoonsgegevens. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email secretariaat@bvnt2.org dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens:

BVNT2 verwerkt jouw persoonsgegevens op grondslag van gerechtvaardigde belangen en voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw jaarlijkse lidmaatschap via Triodos bank en Mollie.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Het verzenden van andere relevante beroepsgroep informatie, bijvoorbeeld over de ALV (Algemene Leden Vergadering), de NT2-conferentie en/of studiedagen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om een account te creëren, zodat je je gegevens kunt inzien en wijzigen (lidmaatschap/NT2-docentenregister).
 • Indien er in de toekomst eventuele apps worden ingezet die met gegevensverwerking/persoonsgegevens te maken hebben, dan zal de BVNT2 daarvan een aanpassing doorvoeren in deze Privacyverklaring en indien nodig haar leden daarvan op de hoogte stellen.
 • Om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het gebied van NT2-onderwijs, landelijke en actuele ontwikkelingen m.b.t. NT2-beleid en onderwijs, zoals verslagen van bijeenkomsten waarbij de BVNT2 is betrokken. De informatie verstrekking zal altijd via de BVNT2 lopen. De BVNT2 zal geen persoonlijk informatie aan derden verstrekken.
 • Het eventueel vermelden van je naam als onderschrift bij foto’s of video’s gemaakt op studiedagen/NT2-conferentie en dergelijke. NB: weergave van personen en/of namen zal zoveel mogelijk met betreffende lid/leden/personen van te voren worden gecommuniceerd. Er zal zoveel mogelijk voorafgaande aan de foto- of video-opname toestemming worden gevraagd. Mocht blijken dat achteraf betreffende persoon/personen liever niet heeft/hebben dat een foto of video verschijnt waarop hij/zij staat/staan, in de communicatiekanalen van de BVNT2, dan kan een verzoek tot verwijdering van betreffende foto of video gedaan worden door een mail te zenden naar secretariaat@bvnt2.org. De BVNT2 zal er dan zo spoedig mogelijk voor zorgen via de webmasters dat de betreffende foto of video verwijderd wordt. In redelijkheid zal dit waarschijnlijk enkele dagen tot weken duren.
 • Het verwerken van je aanmelding in het NT2-docentenregister.
 • Afhandelen van betalingen via Mollie.
 • Verzenden van Vakwerk en certificaten van deelname aan een conferentie en/of een studiedag.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

De BVNT2 neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen/robots/bots, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de BVNT2) tussen zit.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens:

De BVNT2 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens: (Categorie lidmaatschap) accountgegevens > 3 jaar na inactivatie lidmaatschap. De reden hiervoor is dat wij een lidmaatschap dan eenvoudig kunnen heractiveren in geval van opnieuw lid worden zonder dat gegevens t.b.v. registratie in het register opnieuw te hoeven worden aangeleverd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

De BVNT2 verstrekt conform onze statuten geen gegevens aan derden m.u.v. het verzenden naar postadressen van het boekwerkje Vakwerk en versturen van een certificaat van deelname aan een studiedag en/of conferentie. Met de betreffende partij is een verwerkingsovereenkomst afgesloten om de privacy en veiligheid van deze gegevens te waarborgen.

 

De BVNT2 verstrekt gegevens alleen aan derden die het mogelijk maken om nieuwsbrieven te versturen (e-mailadressen), ter ondersteuning van de webmasters, of partijen die het mogelijk maken om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Ook met deze partijen is een verwerkingsovereenkomst gesloten. Google is per augustus 2020 toegevoegd als verwerker van enquêtes vanuit de BVNT2. Mollie is per september 2022 toegevoegd als verwerker van betaling gegevens.

 

Cookies en vergelijkbare technieken:

De BVNT2 gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De webmasters van de BVNT2 beheren onze website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen gegevens:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Bepaalde gegevens kunnen niet door jezelf worden aangepast. Een mail naar secretariaat@bvnt2.org is voldoende. De administratie van de BVNT2 past het dan voor je aan. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze vereniging. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens welke wij hebben opgeslagen/bewaard in een computerbestand naar jou of een ander persoon, en/of een door jou genoemde organisatie kunnen sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretariaat@bvnt2.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De BVNT2 zal dan zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren. De BVNT2 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Beveiligen persoonsgegevens:

De BVNT2 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via secretariaat@bvnt2.org. De webmasters waarborgen de beveiliging van de website van de BVNT2.

 

Bronnen voor opstellen van deze Privacyverklaring: