BVNT2 en de politiek

Verslag regulier overleg ministerie SZW en BVNT2 18 september 2019

Aanwezig voor SZW: Marion van der Laan en Gudo Bosch

Aanwezig voor BVNT2: Wietske Zwaagstra, Ellis Delken en Andrea Korevaar

 

Besproken zijn de volgende punten:

1  Studiemiddag inburgering

De studiemiddag inburgering is definitief gepland op 15 november in Utrecht. Maartje Groot van SZW zal een  inleiding geven en verder zullen er workshops zijn over pilots/projecten die interessant zijn met het oog op de nieuwe inburgering. Marion en Gudo hebben niet direct informatie over de pilots daarvoor kunnen we beter Maartje benaderen.

2 AKV- toets voor buitenlandse artsen

De weg voor een buitenlandse arts om hier te kunnen werken is moeizaam. de Algemene Kennis en Vaardigheden toet [AKV] wordt dit moment zowel ontwikkeld als afgenomen door taalbureau Babel die ook de trainingen hiervoor verzorgt. Dit lijkt geen wenselijke situatie.
Dit valt niet onder SZW  en inburgering en moet bij een ander ministerie worden aangekaart.

3  Spanningsveld participatiewet en inburgering: misbruik Entree opleiding ROC

Er zijn gemeenten die heel erg focussen op uitstroom uit de bijstand en bij inburgeraars jonger dan 27 de uitkering beëindigen met als argument dat ze recht hebben op studiefinanciering. Deze cursisten moeten hun inburgeringstraject afbreken en worden naar de Entree opleiding van het MBO verwezen. Ze hebben nog geen toegang tot een reguliere MBO opleiding omdat ze niveau B1 nog niet hebben behaald.
De Entree klas is een vergaarbak geworden van cursisten met heel verschillende achtergronden en niveaus . Soms zitten net gealfabetiseerden van de ISK in dezelfde groep als Nederlanders zonder VMBO diploma en midden/hoogopgeleide inburgeraars op weg naar B1. In de praktijk wordt het heel moeilijk om door te stromen naar een opleiding hoger dan niveau 2.

Deze cursisten moeten vaak maximaal studiefinanciering lenen bij DUO [1040 per maand] omdat ze een zelfstandig huishouden voeren, soms ook al een partner of kind hebben. Ze bouwen dus al een behoorlijke studieschuld op.

4 Knelpunt: 600 uren eis voor analfabeten

Het blijft een probleem dat cursisten die in de alfabetisering zijn gestart niet voldoende budget hebben om de inburgering af te maken en aan de 600-uren eis te voldoen.  Dit probleem is al vaker besproken maar nog steeds niet opgelost. Nu tellen de uren in de alfabetisering alleen mee als dit er minimaal 300 zijn. Cursisten die al eerder bijv. na 200 uur kunnen overstappen naar de inburgering hebben daardoor het probleem van onvoldoende budget om nog 600 uur in de reguliere inburgering te volgen.
Op het ministerie bestaat er een naam voor deze groep: ELIP [Einde Lening Inburgering Plichtig]
Wietske geeft aan dat er deze groep cursisten in de problemen komt omdat ze eindigen met een schuld omdat ze niet inburgeren binnen de gestelde termijn. Een vrijstelling is soms ook niet meer mogelijk als ze bepaalde onderdelen van het examen al wel hebben gehaald. Zij bepleit een overgangsregeling speciaal voor deze groep waarin met name veel Eritreeërs zitten.  Door bijvoorbeeld alle alfa-uren te laten meetellen voor de 600 uren eis ook als het er minder dan 300 zijn

5 Minder taalaanbieders een probleem?

Er is minder aanbod van cursisten en regelmatig stoppen taalaanbieders, mogelijk is er daardoor straks onvoldoende aanbod in een regio.
Marion heeft dit gecontroleerd op de site van Blik Op Werk en op dit moment zijn er in alle regio’s nog voldoende taalaanbieders.
Wat op de site niet zichtbaar is, is dat er mogelijk wel veel minder cursussen worden aangeboden.

6 Oude en nieuwe inburgeraars in hetzelfde traject?

Wie zijn traject start voor 1 januari 2021 valt tot december 2013 onder de oude regels van de inburgering. Straks zitten cursisten met eigen inburgeringsbudget dus in dezelfde groepen als de cursisten die onder de regie van de gemeente vallen. In principe maakt dat voor de lessen niet uit. Wel kan dit in de Z-route mogelijk problemen geven. Misschien dat gemeenten dit gaan oppakken en ook inburgeraars vanuit de oude wet meer gaan begeleiden naar zelfstandigheid en participatie.

Hoe het precies gaat met de onderwijsroute is niet helemaal duidelijk. Het is een taal-schakeltraject wat moet voorbereiden op instroom in het reguliere beroepsonderwijs en mag alleen ingekocht worden bij aanbieders die een diplomaerkenning hebben verkregen voor een taalschakeltraject.

 

7 Gevaar van afschaling naar A2 als er prestatievergoeding komt voor de gemeente?

De vergoeding voor de gemeente zal slechts deels gebaseerd zijn op het succesvol afsluiten van een inburgeringstraject vertelt Gudo.
Men hoopt onnodig afschalen naar A2 te ondervangen door de intake door een onafhankelijke organisatie te laten doen. Er kan tot een jaar na aanvang van het traject gewisseld worden van route maar daar moeten duidelijke reden voor zijn en is het advies van de docent belangrijk.

Er zijn nu ook grote interpretatie verschillen van de bestaande wet- en regelgeving. Hoe gaat dit straks als de regie weer helemaal bij de gemeente ligt?
Gudo geeft aan er bij de nieuwe wet aan richtlijnen voor gemeente gewerkt wordt om de verschillen te beperken, maar dat ze nooit uit te sluiten zijn. Iedere gemeente kan beleid op zijn eigen manier invullen.

 

8 Situatie rond register BVNT2 en certificering

Marion informeert hoe de situatie nu is rond het register en de nieuwe voorzitter.
De discussie binnen de BVNT2 wordt nog steeds gevoerd en het bestuur heeft er voor gekozen een onafhankelijke commissie van deskundigen hierbij in te schakelen.
De nieuwe voorzitter zal op de jaarvergadering in maart worden gekozen.

Andrea Korevaar

 

 

Nieuwe afspraak: woensdag 5 februari 2020 om 15.00 uur