Opleidingen en certificering NT2-docenten

Het zichtbaar maken en het verder ondersteunen van de deskundigheid van de NT2-docent zijn de twee belangrijkste speerpunten van de BVNT2.

  1. De werkgroepen van de vereniging organiseren zelf studiemiddagen om deskundigheid en vakkennis verder te ontwikkelen.
  2. Eens per anderhalf jaar organiseert de BVNT2 een grote tweedaagse Conferentie voor Nederlandse en Vlaamse NT2-docenten, waar lezingen, workshops en presentaties worden aangeboden. Honderden NT2-docenten nemen hieraan deel.
  3. De BVNT2 brengt Vakwerken uit; boekjes met artikelen over didactische en vakinhoudelijke onderwerpen en over uitkomsten van onderzoek. Meestal komen de artikelen voort uit de studiedagen en conferenties die de BVNT2 zelf organiseert.
  4. De BVNT2 werkt nauw samen met de parttime lerarenopleidingen op hbo-scholen en universiteiten in Nederland en Vlaanderen. Alle opleidingen hebben het BVNT2-Competentieprofiel van de Bekwame NT2-docent  als uitgangspunt genomen voor hun opleidingsprogramma’s. Opleidingen publiceren hun opleidingsprogramma’s op de website van de BVNT2.
  5. In 2006 heeft de ledenvergadering van de BVNT2 het Competentieprofiel aangenomen. Het Competentieprofiel Bekwaam NT2-docent is leidraad voor de lerarenopleidingen en voor de EVC-procedure, maar wordt ook gebruikt bij grote werkgevers om het eigen personeelsbeleid en opleidingsbeleid aan te spiegelen. Het Competentieprofiel Bekwaam NT2-docent is ook uitgangspunt voor bekwaamheidsbeoordelingen in de mbo-sector.
  6. De BVNT2 heeft een groep deskundigen gevraagd om in nauwe samenwerking met NT2-lerarenopleidingen een EVC-procedurete ontwikkelen. Deze procedure wordt gebruikt bij de assessments van NT2-docenten die al jaren geleden pedagogische opleidingen gevolgd hebben, vaak bijscholing en nascholing hebben gevolgd en ruime praktijkervaring als NT2-docent hebben opgebouwd. De EVC-procedure gaat uit van een door de kandidaat zelf samengesteld Portfolio en bij dit portfolio hoort een assessmentgesprek. NT2-docenten kunnen zo een Certificaat Bekwaam NT2-docent verwerven dat wordt uitgereikt door een lerarenopleiding i.s.m. de BVNT2.
  7. De BVNT2 bevordert het civiel effect van het Certificaat Bekwaam NT2-docent en de Opleidingscertificaten van de lerarenopleidingen door brochures uit te brengen en deze te verspreiden onder scholen, instellingen, gemeenten, e.d. De BVNT2 neemt deel aan overleggen van overheidsinstellingen in Nederland en Vlaanderen om aandacht te vragen voor deskundige en bekwame NT2-docenten en om de positie van het Certificaat Bekwaam NT2 te versterken.
  8. De BVNT2 ondersteunt met begeleidingsgroepen NT2-docenten die bij voorbeeld als kleine zelfstandige werken en een portfolio samen stellen en zich voorbereiden op de assessments. Docenten die geen financiële ondersteuning van hun werkgever daarvoor krijgen kunnen een bijdrage in de kosten vragen aan de BVNT2.