Fontys Tilburg

Terug naar overzicht

[expander_maker id=”1″ more=”Post-bachelor opleiding docent Nederlands als tweede taal” less=”Sluit”]

 

Gegevens over de Post-bachelor opleiding docent Nederlands als tweede taal
Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Duur van de opleiding: één jaar.
Aantal bijeenkomsten: 15 lesdagen van 6 uur.
Studiebelastingsuren: (exclusief praktijkuren): 400 uur.
Aantal deelnemers per groep: mininimaal 12- maximaal 16.
Locatie: Fontys Lerarenopleiding Tilburg of op locatie van de opdrachtgever.

 

Toelatingseisen:
Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur een opleiding die leidt tot een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid. Als de kandidaat niet over een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheide beschikt, heeft een verwante vooropleiding (bijv. Logopedie, Taalwetenschappen, Taal- en cultuurstudies) de voorkeur.
Voor kandidaten zonder lesbevoegdheid wordt in een intakegesprek de geschiktheid van de kandidaat voor de opleiding beoordeeld.
Daarnaast dient de kandidaat in de praktijk werkzaam te zijn als docent Nederlands als tweede taal (minimaal 200 contacturen op jaarbasis).

 

Inhoud en opzet van de opleiding:
Eindtermen gebaseerd op: Competentieprofiel NT2-docent: alle A-competenties, competenties B1, B2 en B4, C-competenties: deel van competenties alfabetisering
Evaluatie: beoordeling op basis van 3 praktijkopdrachten en een eindgesprek.
Certificaat/diploma: Bekwaamheidscertificaat Post-bachelor opleiding docent NT2.

 

Onderdelen van de opleiding.

 • Werken aan de competenties m.b.v. diverse leertaken
  Vanaf het begin van de opleiding vult de deelnemer een digitale map. In deze map verzamelt de deelnemer gedurende de opleiding allerlei materialen die de ontwikkeling in zijn/haar competenties zichtbaar maken. Producten die verzameld worden zijn: studieopdrachten van de opleiding, lesopzetten, logboeken, intervisieverslagen. Gaandeweg de opleiding wordt zo een portfolio opgebouwd waarmee de ontwikkeling in competenties zichtbaar wordt gemaakt. Voor ervaren docenten NT2 kan het portfolio tevens dienen als basis voor de assessmentprocedure behorend bij het door de Beroepsvereniging van NT2/docenten in het leven geroepen certificaat ‘competent NT2-docent’.
 • Plenaire bijeenkomsten: 15 bijeenkomsten van 6 uur
  • De NT2-cursist: wie is hij/zij en wat heeft hij/zij nodig ?
  • Het onderwijzen van NT2: taal en taalvaardigheid en het voorbereiden van lessen.
  • De praktijk van het NT2-onderwijs: didactiek en de rol van de docent.
  • Specialisaties: Alfabetisering.

  Daarnaast wordt een deel van de bijeenkomsten gevuld met thema’s waar de belangstelling van de deelnemers naar uitgaat.
  De totale studiebelasting(excl. praktijkdeel) bedraagt 400 uur: 90 uur plenaire bijeenkomsten, 240 uur zelfstudie en voorbereiding studieopdrachten en materialen voor digitaal portfolio, 60 uur samenstellen eindopdrachten, 10 uur voor intakegesprek, eindgesprek en voor- en nazorg naar aanleiding van werkbezoek-lesobservatie door de opleider.

 • Praktijkdeel.
  Tegelijkertijd en in wisselwerking met onderdeel 2 verzorgt de deelnemer minimaal 200 praktijkuren in het NT2-onderwijs, hetzij duaal (zittende NT2-docenten), hetzij als stagiair (e). Een praktijkplek als klassenassistent komt niet in aanmerking als praktijkplek.
 • Begeleiding via internet
  De deelnemers aan de opleiding krijgen ondersteuning met behulp van een digitale omgeving op internet. De omgeving dient voor kennisdeling en voor kennisconstructie. De volgende hulpmiddelen/functies zijn beschikbaar:

  • een ‘archief’ met de door de docenten te bestuderen literatuur én relevante aanvullende informatie of (in verband met eigendomsrechten) verwijzingen daarnaar
  • een ‘materialenbank’ waar de docenten zelf ontwikkelde materialen kunnen opslaan en voor elkaar toegankelijk maken
  • een ‘forum’ waar de docenten terecht kunnen met vragen, ervaringen, ideeën en commentaren

Annette Hurkmans en Petra Poelmans
8 mei 2017

Secretariaat: flotacademie@fontys.nl of
Website: https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Post-bacheloropleiding-Docent-NT2.htm

[/expander_maker]

 

[expander_maker id=”1″ more=”Tweedegraads lerarenopleiding Nederlands met als specialisatie ‘Nederlands als tweede taal’” less=”Sluit”]

 

Gegevens over de tweedegraads lerarenopleiding Nederlands met als specialisatie ‘Nederlands als tweede taal’
Fontys Lerarenopleiding Tilburg

 

Voor wie?
Fontys lerarenopleiding Tilburg biedt voor studenten van de lerarenopleiding Nederlands de mogelijkheid om af te studeren op de specialisatie ‘Nederlands als tweede taal’. Zij ronden de opleiding af met een tweedegraadsbevoegdheid voor het vak Nederlands en krijgen daarnaast het bekwaamheidscertificaat docent Nederlands als tweede taal uitgereikt.

 

Inhoud en opzet van het specialisatietraject

Het traject voor studenten van de lerarenopleiding Nederlands die kiezen voor de specialisatie NT2 ziet er als volgt uit:

 • In het derde studiejaar nemen studenten deel aan de module Taalontwikkelend Lesgeven 2 (taal en zorg) met een totale studiebelasting van 5 ECT ’s (140 uur).
 • Daarna volgen zij de Vakdidactische verdiepingsmodule NT2. Deze verdiepingsmodule kent een studiebelasting van 15 ECT’s, dat is 420 uur (inclusief praktijkopdrachten en oriënterende stage).
 • In het vierde studiejaar lopen studenten hun LIO-stage bij een organisatie die NT2-onderwijs verzorgt in het reguliere onderwijs. De omvang van deze stage is minimaal 200 uur (contacttijd met de doelgroep, exclusief voor- en nabereidingstijd lessen).
 • Tot slot voeren studenten hun afstudeeronderzoek op NT2-gebied uit in de modules Vakdidactisch ontwerpen (VDO) en Onderwijspedagogisch handelen (OPH). Deze hebben beide een studiebelasting van 15 ECT’s.

De praktijkontwikkeling op de stageplek tijdens de Vakdidactische verdiepingsmodule en tijdens de LIO-stage wordt op de werkplek zelf begeleid door een ervaren, gecertificeerde NT2-docent. De begeleiding vanuit Fontys wordt verzorgd door een ervaren, gecertificeerde NT2-opleider.

Eindtermen gebaseerd op: Competentieprofiel NT2-docent (A- en B-competenties en C-competentie: alfabetisering, Docent op een ISK), BVNT2, 2019
Certificaat/diploma: bekwaamheidscertificaat Docent Nederlands als tweede taal
Locatie: Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

 

Contactgegevens
Maartje Goosen:
m.goosen@fontys.nl

 

Aanmelden en informatie via de website

 

[/expander_maker]

 

Terug naar overzicht