Hogeschool Rotterdam

Gegevens over de opleiding tot docent Nederlands als tweede taal Hogeschool Rotterdam

Duur van de opleiding: 1 jaar
Aantal bijeenkomsten: 20 dagdelen
Vorm van de bijeenkomsten: Een deel is fysiek op locatie en een deel is online
Studiebelastingsuren: 680 uur (inclusief stage)
Aantal deelnemers (jaarlijks): 22 (een groep)
Locatie: Rotterdam (een groep)

Toelatingsvoorwaarden

(1) een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur met een onderwijsbevoegdheid, (2) een werk- of stageplaats NT2, twee dagdelen per week gedurende de post-hbo NT2, (3) begeleiding op de werk-of stageplaats door een bij voorkeur gecertificeerd docent NT2.

 

Inhoud en opzet van de opleiding

Eindtermen gebaseerd op: Competentieprofiel NT2-docent en checklist van de inspectie ‘Toezicht in de klas’.
Evaluatie: praktijkopdrachten, eindopdracht en assessment.
Certificaat/diploma: Certificaat docent NT2


Onderdelen van de opleiding

De opleiding bestaat uit theorie, de toepassing daarvan in de eigen lespraktijk en uit een stage of werk als NT2-docent. Er zijn 20 bijeenkomsten verdeeld over 9 blokken. In elke bijeenkomst is er aandacht voor vakinhoudelijke competenties (1), de vertaling daarvan in de eigen lespraktijk (2) en voor nieuwe ontwikkelingen op het terrein van het lesgeven (3).

(1) Vakinhoudelijk (theorie)
Onderwerpen die aan bod komen zijn: het leren van een tweede taal, de taalniveaus van het Europees referentiekader (ERK), woordenschat en grammatica, lezen, luisteren, referentieniveaus Meijerink, spreekvaardigheid, schrijven, examens en toetsen van taalvaardigheid, analfabeten, laaggeletterden en laagopgeleiden, het raamwerk alfabetisering. De onderwerpen sluiten aan bij de vakinhoudelijke competenties (A-competenties) van het competentieprofiel docent NT2.

(2) Vakinhoudelijk (praktijk)
Onderwerpen die aan bod komen zijn: gedifferentieerd werken, lesgeven in ISK
en mbo, taal op de werkvloer, maatwerktrajecten, arbeidsmigranten, buitenschools leren, praktijkgericht leren , Het kader van de inspectie ‘Toezicht in de klas’ BOWKIT, permanente educatie, taalmaatjes, uitbreiden van het eigen (taal)netwerk.

(3) Vakinhoudelijk en maatschappelijk (ontwikkelingen)
Onderwerpen die aan bod komen zijn: de nieuwe routes inburgering (B1 en onderwijsroute), Z-route uit de Veranderopgave Inburgering, de Rotterdamse context (Rotterdamse Taalspiraal), taalvrijwilligers, informele en non-formele taaltrajecten, maatschappelijke, politieke en culturele aspecten van het werk als NT2-docent. Deze onderwerpen sluiten aan bij de algemene docentcompetenties (B-competenties) van het competentieprofiel docent NT2.

(4) Stage of werk als NT2-docent
De deelnemer loopt 240 uur stage of werkt als NT2-docent. In dit deel worden de algemene NT2- docentcompetenties geoefend (B-competenties).

(5) Eindopdracht
De deelnemer werkt in de loop van het jaar toe naar de eindopdracht waarin een meer specialistische NT2- competentie wordt uitgewerkt (de C-competentie).

 

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelding: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/post-hbo- trainingen-en-cursussen/nt2-opleiding/training-of-cursus/

Vragen? Stuur een e-mail naar IvL-posthbo@hr.nl

Mei 2020