KU Leuven

Terug naar overzicht

Postgraduaat Didactiek Nederlands voor Anderstaligen van de KU Leuven (Faculteit Letteren)
Duur van de opleiding: het programma kan in één academiejaar afgewerkt worden of over meerdere academiejaren gespreid worden.
Aantal bijeenkomsten: 16 colleges vakdidactiek van 3 uur: 12 tijdens het eerste semester (september- december) en 4 tijdens het tweede semester. Daarnaast voert de student een stage in 2 contexten uit.
Studiebelastingsuren: (incl. praktijkuren): 20 studiepunten. Als indicatie voor de studielast geldt de regel dat er 25 tot 30 klokuren per studiepunt voorzien dienen te worden. Hierin zijn zowel de contacturen begrepen als alle bijkomende taken, stage, observatieopdrachten, lesvoorbereidingen en de voorbereiding van het examen.
Aantal deelnemers (jaarlijks): 20 (numerus clausus)
Locatie: MSI-instituut in het centrum van Leuven, op loopafstand van het station van Leuven
Vooropleidingseisen:
De opleiding staat open voor wie een einddiploma hoger onderwijs heeft en (a) een lerarenopleiding met talencomponent heeft gevolgd, of (b) minstens één jaar leservaring heeft met het onderwijs Nederlands aan Anderstaligen. Verder wordt als startcompetentie een adequate taalvaardigheid in het Algemeen Nederlands verwacht, zowel mondeling als schriftelijk.
Inhoud en opzet van de opleiding:
De overkoepelende eindcompetentie die het postgraduaat Didactiek Nederlands voor Anderstaligen nastreeft, is dat de deelnemers op een effectieve, efficiënte, creatieve en stimulerende manier Nederlands aan Anderstaligen kunnen onderwijzen, hetzij in Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (vgl. Internationale Schakelklas), hetzij in specifieke trajecten Nederlands als Tweede Taal (NT2) van het volwassenenonderwijs.
Eindtermen gebaseerd op: het decretaal vastgelegde beroepsprofiel van de leraar secundair onderwijs en de hierbij aansluitende basiscompetenties (in Vlaanderen) en het Competentieprofiel NT2-docent (BV NT2)
Evaluatie: permanente evaluatie, stagemap, mondeling examen vakdidactiek, verwerkingsopdrachten
Certificaat/diploma: Getuigschrift van het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen, erkend door de Raad van Bestuur van de Katholieke Universiteit Leuven
Onderdelen van de opleiding:
Het postgraduaat Didactiek Nederlands voor Anderstaligen van de KU Leuven bestaat uit twee opleidingsonderdelen:
1. Vakdidactiek Nederlands voor Anderstaligen (6 studiepunten – 16 bijeenkomsten van 3 uur)
Tijdens levendige, praktijkgerichte werkcolleges die een actieve inbreng van de deelnemers vereisen, worden de basisprincipes  van didactiek Nederlands voor Anderstaligen behandeld. Je verwerft inzichten in hoe volwassenen en jongeren het Nederlands als tweede taal (NT2) verwerven. Je bouwt je deskundigheid op om krachtige leeromgevingen te ontwikkelen voor het NT2-onderwijs. Je verwerft cruciale inzichten in o.a. behoeftegericht werken, het inzetten van authentiek materiaal, taakgericht werken, differentiatie, het inbedden van aandacht voor grammatica en woordenschat in taalvaardigheidsonderwijs, het inzetten van ICT in het NT2-onderwijs. Je verwerft inzichten in principes van goede evaluatie en toetsing.
2. Stage Didactiek Nederlands voor Anderstaligen (14 studiepunten- 10 lesuren observatiestage en 20 lesuren lesstage)
Je krijgt volop de kans om je nieuwe inzichten in de praktijk om te zetten. Je ontwikkelt zelf klasactiviteiten voor de NT2-klas. Je hebt de kans om een observatiestage uit te voeren en bij ervaren NT2-lesgevers en onthaalleerkrachten te gaan kijken. Je hebt de kans om zelf les te geven in twee verschillende contexten. Je leert al doende, en door te reflecteren op wat je doet.
Meer informatie over het postgraduaat vind je:
– op de website van het Centrum voor Taal en Onderwijs (Faculteit Letteren – KU Leuven) via de volgende link: http://cteno.be/?idWp=252
22 mei 2015