Postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen van de Universiteit Antwerpen (Centrum Nascholing Onderwijs)

Terug naar overzicht

Duur van de opleiding: het programma kan in één academiejaar afgewerkt worden of over meerdere academiejaren gespreid worden.
Aantal bijeenkomsten: 20 colleges van 3 uur (vakdidactiek) en 26 colleges van 2 uur (taalkunde; vrijstelling is mogelijk)
Studiebelastingsuren: (incl. praktijkuren): 21 studiepunten. Als indicatie voor de studielast geldt de regel dat er 25 tot 30 klokuren per studiepunt voorzien dienen te worden. Hierin zijn zowel de contacturen begrepen als alle bijkomende taken, observatieopdrachten, lesvoorbereidingen en de voorbereiding van het examen.
Aantal deelnemers (jaarlijks): 20 (numerus clausus)
Locatie: Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, op loopafstand van het Centraal Station
Vooropleidingseisen:
De opleiding staat open voor wie een einddiploma hoger onderwijs heeft en kan aantonen op basis van zijn diploma en/of werkervaring dat hij affiniteit heeft met het onderwijs Nederlands aan Anderstaligen. Daarnaast dien je ook een basiskennis over taalgebruik en taalsystematiek te bezitten.
Verder wordt als startcompetentie een adequate taalvaardigheid in het Algemeen Nederlands verwacht, zowel mondeling als schriftelijk.
Inhoud en opzet van de opleiding:
De overkoepelende eindcompetentie die het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen nastreeft, is dat de deelnemers op een effectieve, efficiënte, creatieve en stimulerende manier Nederlands aan Anderstaligen kunnen onderwijzen, hetzij in Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (vgl. Internationale Schakelklas), hetzij in specifieke trajecten Nederlands als Tweede Taal (NT2) van het volwassenenonderwijs.
Eindtermen gebaseerd op: het decretaal vastgelegde beroepsprofiel van de leraar secundair onderwijs en de hierbij aansluitende basiscompetenties (in Vlaanderen) en het Competentieprofiel NT2-docent (BV NT2)
Evaluatie: permanente evaluatie, reflectiemap, schriftelijk examen grammatica, verwerkingsopdrachten, stagemap
Certificaat/diploma: getuigschrift van het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen, erkend door de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen
Onderdelen van de opleiding:
Het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen bestaat uit vier opleidingsonderdelen:
1. Didactiek Nederlands aan Anderstaligen (6 studiepunten – 13 colleges van 3 uur)
Tijdens werkcolleges die een actieve inbreng van de deelnemers vereisen, worden de basiscomponenten van didactiek Nederlands aan Anderstaligen behandeld.
Inhoud: historiek van het tweedetaalonderwijs; didactiek van de vier vaardigheden (luisteren, spreken, lezen, schrijven; vooral op inhoudelijk, maar ook op technisch vlak); woordenschat- en grammaticaonderwijs; omgaan met doelen en leerplannen; instructies geven; differentiëren en behoeftegericht werken; taakgericht taalonderwijs; toetsing.
2. Didactiek Nederlands aan Anderstaligen Verdieping (3 studiepunten – 7 colleges van 3 uur)
Verbreding en verdieping via werkcolleges die een actieve inbreng van de deelnemers vereisen.
Inhoud: onder meer kennismaking met leermiddelen NT2 en het Huis van het Nederlands; interactieve werkvormen; hoekenwerk met zelf gekozen onderwerpen; alfabetisering.
3. Stage Didactiek Nederlands aan Anderstaligen (6 studiepunten – 600 minuten observatiestage en 800 minuten lesstage)
Lessen observeren en lessen geven in één of meer onderwijscircuits Nederlands aan Anderstaligen.
4. Aanvullende vakstudie Nederlands (6 studiepunten – 26 colleges van 2 uur)
Taalkundig opleidingsonderdeel met hoor- en werkcolleges. Vrijstelling is mogelijk op basis van je diploma en/of werkervaring. Wie een van de volgende einddiploma’s heeft, wordt automatisch vrijgesteld: Taal- en Letterkunde; Toegepaste taalkunde met een Nederlandstalig diploma; bachelor in het onderwijs (secundair onderwijs) met een taal als vak.
Meer informatie over het postgraduaat vind je op de website van het Centrum Nascholing Onderwijs van de Universiteit Antwerpen: www.uantwerpen.be/cno (> Cursusaanbod > Postgraduaten).

Jordi Casteleyn

20 mei 2015

 

Terug naar overzicht