Overzicht van de stand van zaken in NT2-docentenopleidingen

Opleiding en certificering NT2-docenten

Soorten dienstbetrekkingen en aanstellingen van NT2-docenten

NT2-docenten werken in verschillende sectoren van het reguliere en particuliere onderwijs. Niet overal worden kwalificatie-eisen gesteld. En in het reguliere onderwijs kunnen naast of in plaats van een NT2-bekwaamheid juist andere kwalificaties gevraagd worden, bij voorbeeld een lerarenbevoegdheid.  In de Inburgering worden juist vooral bekwaamheidseisen gesteld.

NT2 docenten/alfabetiseringsdocenten kunnen op verschillende manieren in het werkveld opereren:

  • Als werknemer van een rijksgesubsidieerde onderwijsinstelling (isk/vo, mbo, hbo, wo, e.d.).
  • Als (tijdelijke/vaste) werknemer van een taalaanbieder in de volwasseneneducatie.
  • Als (tijdelijke/vaste) werknemer van een uitzendbureau, een payroll-bureau, e.d.
  • Als zelfstandig gevestigde NT2-docent (zzp) met een eigen eenmansbedrijf en als zodanig werkend als aanbieder.
  • Als zelfstandig gevestigde NT2-docent (zzp) die wordt ingehuurd als freelancer of onderaannemer.

 

Gecertificeerde bekwame NT2-docenten via opleiding

Er zijn verschillende manieren om gecertificeerd bekwaam NT2-docent te worden. Bij voorbeeld door het volgen en afronden van een post-hbo of post-bachelor docentenopleiding of door het volgen van een masteropleiding op een universiteit, aangevuld met een beoordeling van voldoende praktijkervaring. De meeste opleidingen duren een schooljaar. Alle opleidingen hebben een grote linguïstische, vaktheoretische en didactische component, maar ook een algemeen pedagogische, en een ruime praktijkcomponent. Alle onderdelen van de opleiding worden getoetst en beoordeeld, en deelnemers moeten aan bepaalde kwantitatieve eisen voldoen om te kunnen slagen. De opleidingen voldoen aan de Wet BIO en aan de Dublin-descriptoren.

De opleidingen werken nauw samen en stemmen inhoudelijke en organisatorische kwesties met elkaar af. Zij hebben een regulier overleg onder auspiciën van de BVNT2.

 

Certificering van ervaren en bekwame NT2-docenten via EVC

Naast de opleidingen, voor de nieuwkomers in het NT2-veld, is er sinds 2006 een EVC (eerder/elders verworven competenties)-procedure ten behoeve van NT2-docenten die vaak al jarenlang lesgeven en in de loop der tijd allerlei vormen van scholing, bijscholing en training hebben gevolgd op specifieke aspecten van de NT2-ontwikkeling en het NT2-onderwijs. De docenten die aan die beschrijving voldoen en van deze route gebruik kunnen maken, verzamelen volgens een vast patroon allerlei gegevens over de eigen kennis en bekwaamheden (certificaten, lessenseries, cursistevaluaties, video’s) in een portfolio en zij hebben vervolgens een assessmentgesprek bij een van de daartoe aangewezen lerarenopleidingen.