BVNT2 en de politiek

BVNT2 stuurt brandbrief naar minister Koolmees

De opschorting van NT2-lessen in Inburgering en Volwasseneneducatie kan heel slecht uitvallen voor zelfstandig werkende NT2-docenten. Er is in onze beroepsgroep veel onrust. De BVNT2 heeft DUO en SZW gevraagd om snelle aanpassing van regelgeving en overleg over de nadelige consequenties van de opschorting. Zie bijgevoegde brief.

 

BVNT2 wil meer aandacht voor salaris en goede tarieven in politiek Den Haag

De afgelopen maanden heeft de BVNT2 in Den Haag op verschillende plaatsen aandacht gevraagd voor meer garanties voor een goed tarief voor zzp-ers en een normaal salaris voor NT2-docenten. Bij de politieke partijen is afgelopen zomer de bijgevoegde brief bezorgd en de nota tarieven en beloning van de BVNT2. Er is overleg geweest met de VNG over de tarieven en beloning; als gemeenten kwalitatief goede cursussen willen dan moeten er gekwalificeerde docenten aangezocht worden en goede docenten moeten redelijk betaald worden. De BVNT2 is ook op diverse momenten aangeschoven bij vooroverleggen over de nieuwe wet inburgering. Er is ook overleg met enkele grote gemeenten. Dat alles heeft nog niet tot concrete opbrengsten geleid; zie de reacties van de minister op de Kamervragen in onze Nieuwsbrief van augustus. We gaan nu opnieuw kamerleden benaderen.

 

BVNT2 vraagt 2e Kamer om een betere Wet Inburgering

Lees meer

Verslag regulier overleg ministerie SZW en BVNT2 18 september 2019

Zie hier het verslag.

Overleg NT2-docenten met de beleidsafdeling op het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Inburgering

In oktober 2018 vond opnieuw overleg plaats tussen vertegenwoordigers van het bestuur BVNT2 en de werkgroep Inburgering. In bijgaande tekst wordt daarvan verslag gedaan.

De BVNT2 geeft vragen door die spelen in het veld en vraagt tevens om nadere toelichting en om nieuwe gegevens. De BVNT2 gaat met de makers van de nieuwe wet in overleg over arbeidsvoorwaarden en fatsoenlijke betaling.

Zie hier de tekst van het verslag.

 

Overleg NT2-docenten met de beleidsafdeling op het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Inburgering

8 maart  2017 vond op initiatief van het Ministerie overleg plaats met een door de BVNT2 samengestelde afvaardiging van NT2-docenten over de uitkomsten van de onderzoeken naar Inburgering (uitgevoerd door MWM2). Na een korte algemene bespreking werden de conclusies van het rapport besproken. Aan bod kwamen het aantal lesuren per week, klassenindeling op niveau, de kwaliteit van het lesmateriaal, examentraining en groepsgrootte.

Verslag Ronde Tafel overleg op SZW

Implicaties van het Regeerakkoord voor NT2

De nieuwe regering heeft een regeerakkoord gepresenteerd. Voor de BVNT2 was dat aanleiding om eens te kijken naar het nieuwe beleid t.a.v. het taalonderwijs aan anderstaligen en de inburgering. Er zijn weinig aanknopingspunten in de tekst. Heel soms een echte directe mededeling, maar in het algemeen erg vaag. We lichten er een paar kwesties uit:
 • Geen mededelingen over anderstalige leerlingen in het voortgezet onderwijs. De ISK’s in Nederland kunnen er op rekenen dat leerplichtige leerlingen die nieuw en zonder al aanwezige familie in Nederland arriveren snel geholpen worden, en wel vanuit een AZC in de buurt van de gemeente waar zij gaan wonen. Het akkoord zegt dat schoolgaande kinderen sneller naar school toe geleid kunnen worden, en minder vaak hoeven te verhuizen in de plannen van het nieuwe kabinet. Dat betekent in de praktijk hopelijk dat men sneller kan starten met onderwijs. Zonder dit steeds te moeten onderbreken.
 • Over de kwaliteit of opzet van dergelijk onderwijs (bijvoorbeeld het belang van gecertificeerde, lesbevoegde NT2-docenten) wordt niets gemeld in het regeerakkoord
 • Kansrijke asielzoekers krijgen voortaan taalles vanaf dag één. Dat is in zeker opzicht nieuw. We lezen niet wie verondersteld wordt die taallessen te geven: Vrijwilligers? Instructeurs van het COA? Gecertificeerde NT2-docenten? Er staan dus nog wat vragen open.
 • De taaleis wordt aangescherpt en gaat van A2 naar B1. Dit is een van de opmerkelijkste wijzigingen in het beleid. De kabinetten Rutte I en Rutte II hadden ook al het verhogen van de taaleis in het programma, maar nu is er al meteen een niveau aanduiding bij gegeven. Dat is een reden voor zorg: al sinds meer dan 20 jaar blijkt ongeveer 1/3 deel van de nieuwkomers populatie niet of slechts met moeite in staat om het niveau A2 te halen, laat staan B1. Ongeveer driekwart miljoen autochtone Nederlanders beheerst het A2 taalniveau niet, zo blijkt uit de onderzoeken laaggeletterdheid. Die nieuwe taaleis is dus wel een pikant element in dit regeerakkoord.
 • Verder, het regeerakkoord meldt: Ook taalles op niveau B1 wordt gefinancierd door de rijksoverheid. Voor ons een onbegrijpelijke zin. Werd taalles op niveau B1 en niveau B2 niet altijd al gefinancierd? Via gemeentelijke bijdragen en via de leningen? Wat betekent: ook in deze zin?
 • Een heel interessante zin in de tekst is de volgende: De wijze waarop inburgeringscursussen worden gegeven en de examens worden getoetst, zal worden herzien, waarbij kwaliteit, effectiviteit en handhaving van belang zijn. Wat wordt daar mee bedoeld? Gaat het huidige systeem op de schop? Komt er alleen een herziening of komt er een ander stelsel? De onderhandelaars zijn er kennelijk nog niet uit. Er is een vage omschrijving, maar hoe het er uit moet gaan zien in de toekomst is niet beschreven.
 • Algemeen werd verondersteld dat de gemeenten een belangrijke rol zouden krijgen. I het regeerakkoord staat wel dat de gemeenten meer bij de maatschappelijke integratie worden betrokken en dat ze o.a. leer-/werktrajecten kunnen uitzetten. En vooral de portemonnee van de inburgeraar gaan beheren. Maar of gemeenten ook aan de knoppen van het inburgeringsonderwijs komen draaien dat lezen we niet.


Kortom, het bestuur van de BVNT2 heeft met veel belangstelling naar de tekst gekeken en op een enkel onderdeel na niet echt de richting van een nieuw beleid kunnen herkennen. Afwachten waar de betrokken minister mee komt.

Bestuur BVNT2

Minister Asscher zegt niet verantwoordelijk te zijn!

12 september 2017 – Kamerleden hebben vragen gesteld aan de minister over de belabberde arbeidsomstandigheden van een deel van de NT2-docenten. Er is geen algemene richtlijn en ook geen bescherming van deze beroepsgroep.

Indirect bevestigt de verantwoordelijke minister dat ook, maar hij wil er niets aan doen.

Lees de beantwoording van de Tweede-Kamervragen.

 

Petitie tegen slechte arbeidsomstandigheden Inburgeringsdocenten

30 mei 2017 –

Twee NT2docenten doen in Trouw hun beklag over de slechte betaling en slechte werkomstandigheden van NT2-docenten in de Inburgering (vrije markt!) en vragen om meer bemoeienis van de overheid om het werk van NT2-doceten te verbeteren. 

Ook zij bieden een petitie aan (Petities.nl)

Via deze link is de petitie rechtstreeks te bereiken. Hieronder het commentaar van het bestuur van de BVNT2 en de tekst van de petitie.

Opnieuw een petitie over Inburgering; wat de BVNT2 ervan vindt…

 

Twee gedreven NT2-docenten hebben een ingezonden brief naar Dagblad Trouw gestuurd en op Petities.nl een petitie geplaatst met de oproep om die te ondertekenen. De petitionarissen raken een aantal kwesties aan die ook voor de BVNT2 al lange tijd reden voor zorg en afkeur zijn. 

Met name de slechte betaling van veel NT2-docenten, de slechte secundaire arbeidsvoorwaarden en een vaak op allerlei punten  tekort schietende werkomgeving, staan kwalitatief goed NT2-onderwijs in de weg. Al de genoemde elementen staan in ons Handvest Kwaliteitszorg (zie website BVNT2) en zijn geregeld onderdeel van overleg met het ministerie of van correspondentie met TweedeKamer-leden geweest. Wij hebben de PvdA-fractie eerder al opgeroepen om nu echt eens een verbetering van tarieven  te bepleiten bij de eigen minister. We hebben ook  namens de BVNT2 in interviews met dagblad- en radiojournalisten voor die kwesties aandacht gevraagd. Als het zo is dat de huidige minister zich niet geroepen voelt de gevraagde verbeteringen in het systeem aan te brengen, laten we dan hopen dat de volgende regering dat wel gaat doen. De petitie en alle publicitaire aandacht komt dan nu op een goed moment.

 

Het bestuur van de BVNT2


De petitie

 

Wij

zijn een aantal docenten NT2 en Inburgering, verenigd in het Comité NT2 en medestanders,

 constateren

 • dat de arbeidsomstandigheden van docenten in de inburgering belabberd zijn.
 • In 2007 werd de marktwerking in de inburgering ingevoerd. Vanaf dat moment werden de cursussen niet meer verzorgd door de ROC’s, maar door commerciële aanbieders die als paddenstoelen uit de grond schoten.
 • Docenten vielen vanaf dat moment niet meer onder de onderwijscao. Sterker: zij vallen onder geen enkele cao. 
 • Gevolg is dat onze arbeidsomstandigheden fors verslechterd zijn. Docenten werken veelvuldig met oproepcontracten; er is sprake van onderbetaling, overvolle klassen met veel verschillende niveaus en intimidatie van werkgevers bij kritiek.
 • Ook voor de cursisten is dit geen vruchtbare leeromgeving.

 en verzoeken

 1. vaste contracten met goede arbeidsvoorwaarden; 
 2. mogelijkheden voor teambuilding;
 3. geen verschillende niveaus in één klas;
 4. betere faciliteiten;
 5. ondernemingsraden;
 6. toezicht door de Onderwijsinspectie;
 7. een einde aan de angstcultuur;
 8. randvoorwaarden voor goede arbeidsomstandigheden opgenomen in het inburgeringsbeleid.